Categoriearchief: Berichten van Esu

Information from Sananda Esu Immanuel Kumara

Esu spreekt voor Christ Michael Aton

Ik vraag om commentaar voor mij, ook. Dit was een drukke dag, lijkt het. Ik zoek begeleiding en ondersteuning.

Jess, Ik kan spreken. Dit is Esu die spreekt voor Christ Michael Aton. Ik spreek namens hem dit moment zoals u voor mij spreekt. Zijn woorden gaan door mij heen als mijn woorden door u heen gaan in deze boodschap.

De tijd is nu. De vertragingen zijn voorbij. De eindmanoeuvres zijn begonnen. Er is geen stoppen meer voor ze op dit punt. Het resultaat zal de nederlaag zijn van degenen die hebben gevochten tegen de terugkeer van het Licht.

De opstand door degenen die zich verbeeldden te worden geleid door Satan en Lucifer is voorbij. Lucifer is niet meer en de overblijfselen van zijn volgers op Aarde hebben geen leider. Zij aanbidden niets en volgen rituelen die geenmacht hebben om een blijvende verandering te maken.

Ik kwam naar de Aarde tweeduizend jaar geleden met Christ Michael Aton omet met de verschuiving te beginnen die zou manifesteren in wat er is gebeurd. De aardse krachten vochten tegen deze verandering vanaf het begin. De mens in zijn vergeetachtigheid verloor bewustzijn van de kracht die zijn bestaan heeft gescchapen. Hij zocht ernaar wat er was de hele tijd zonder zijn beschikbaarheid te herkennen. Hij keerde zich naar alternatieven die hem beletten zijn Scheppers spirituele plan te ontdekken. De tijd van misplaatste zoeken is voorbij. De waarheid zal aan de mens worden verteld en Christ Michael zal zijn aanwezigheid onthullen.

De mens zal nog steeds deze boodschap niet willen geloven, zodat een context is gepland die dit onderricht zal versterken. Licht zal komen uit een opgelegde duisternis. Orde zal komen vanuit chaos en onzekerheid. De mens zal van veel wat hij is gaan waarderen afgesneden worden. Dit zal tot angst en paniek leiden.

Wij zijn klaar om deze opgelegde duisternis op te leggen. De voorwaarden zijn aanwezig; het enige oponthoud is Christ Michael die het bevel geeft.

Velen zullen de aarde verlaten, slechts een relatieve handvol hebben verzocht om hier voort te gaan. Vele anderen zijn onzeker, maar leunen naar aanvaarding. Anderen hebben verschillende idealen en wensen deze te onderzoeken weg van de evoluerende staat van de Aarde. Allen zullen worden ondergebracht zoals zij hebben besloten.

Het tijdsbestek is uiteindelijk dicht bij de populaire datums van de New Age cultuur geeindigd. Dit is alleen toeval. De magie geassocieerd met bepaalde tijden is neits meer dan menselijk vermoeden. Niets van het voorgestelde komt in de buurt van de kracht en ontwrichting die zal komen. De mens zal getuige zijn van onmeetelijke schoonheid en verwoesting. Er is geen ontsnappen aan. Christ Michael Aton’s volgelingen zullen worden beloond; degenen die tegen hem strijden zullen worden berecht en veroordeeld.

Dit gebeurt nu. Kijk naar de hemel.

Esu

Vertaling Lilian A.

Christ Michael zegt Gordijn Open!

Ik zal de plaats open laten voor wie ook die wil spreken. Ik voel de behoefte om iets over te brengen, maar heb geen specifieke problemen noch vragen. Ik voel slechts dat er iets is om over te praten.

Jess, dit is Christ Michael, zoals u me noemt. Ik heb enkele dingen die goed voor u zullen zijn om mee te delen en die verder gaan dan waar u normaal commentaar op geeft. Wij komen in een tijd voor u op Aarde van dreigende verandering en drastische ingrijpende wijzigingen. De gebeurtenissen die u zag aankomen zijn hier. De verdediging die de Aarde verschaft heeft is getransformeerd in een nieuw spel plan met haar eigen herstel en revitalisatie als hoofd problemen. De verandering is aan het gebeuren. U ziet enkele fysieke sporen, maar meerdere keuzen worden gemaakt op de mentale en spirituele niveaus van de mens.

Laat mij eerst en vooral aanstippen dat het geheel van de schepping in dit universum mijn idee is, en dat ik mijn manifestatie op Aarde ervaar in het conflict dat zich nog steeds afwikkelt. Ik ben, in zekere zin, in oorlog met mijzelf. Ik wil een oplossing, en ben stappen aan het nemen om die onenigheid te beëindigen. Ik ben van nature uit in evenwicht en één. Mijn bereidheid om dualiteit en vrije wil te exploreren heeft geresulteerd in een lang verhaal van onevenwichtigheid en verdeeldheid. De lessen in deze staat van zijn, zijn menigvuldige keren gegeven, en er bestaan geen supplementaire mogelijkheden meer in termen van alternatieve interpretaties en oplossingen.

Ik heb een groot aantal nieuwe wegen geëxperimenteerd die me toegestaan hebben om opties te leren die nooit voordien ingebeeld waren. Ik begrijp veel meer hoe dit niveau van bestaan functioneert en heb persoonlijk de problemen gezien die zich ontwikkelen. Ik ben in alles betrokken, en ik heb een volkomen bewustzijn van alles dat de mens geprobeerd en ervaren heeft. Ik ben binnenin de mens wanneer hij zijn beslissingen neemt, en spijtig genoeg, ben te dikwijls opzij gezet. Mijn stem is genegeerd. Dikwijls wordt er zelfs niet naar geluisterd. De mens leeft zijn levenen dat is hetgeen ik wilde

maar niet op het niveau van gescheidenheid waarin hij gegroeid is en die hij normaal vindt.

De beslissing werd genomen om zijn niveau van verwarring en strijd te transformeren in een van focus en medewerking. Dit edict is gekomen van de Schepper Bron, zoals u Hem noemt. De tijd voor dit experiment is voorbij. Ik mocht de paradigma’s onderzoeken in mijn Universum tot ik alles wat er te weten was dat uniek en creatief was, had geabsorbeerd. De Aarde is deel van een veel groter kosmologisch mechanisme dat beweegt naar een nieuwe vorm en doel. Het miraculeuze is dat de mens de kans gekregen heeft om getuige te zijn van deze hervorming. Deze deelname is nieuw en nog niet onderzocht binnen de universele dimensie waarin u zich nu bevindt, en de mens is begenadigd geweest met de mogelijkheid om hier deel van te zijn.

We hebben over verantwoordelijkheden gesproken. De mens is naar de Aarde gekomen om te leren en te ervaren. Uw keuze was van deel te nemen aan een moeilijk bestaan dat het zoeken inhield naar uw doel zonder veel inzicht van waar of zelfs wat het was. De mens is gemanipuleerd geweest en misleid door zijn onwetendheid en naïviteit. Anderen hebben de controle genomen en het merendeel van de inwoners gebruikt als objecten om de voorzien in de dingen die ze persoonlijk wensten. De mens is voor deze situatie blind geweest en slechts een vonkje van mijn essentie heeft een vaag gevoel van oordeel en onderscheidingsvermogen veroorzaakt. Niet voldoende om te ontwaken.

Wij voorzagen in werktuigen en gidsen om een zeker gevoel van mistevredenheid voor de huidige omstandigheden aan te wakkeren. Voorbeelden en demonstraties toonden alternatieven; gidsen en leeraren toonden productievere methoden voor het bereiken van meer bevredigende resultaten.

Het was de verantwoordelijkheid van de mens op Aarde om te nemen wat beschikbaar was en het te gebruiken om de waarheid van zijn bestaan te vinden. Hij was opgedragen met het onderzoek van zijn leven en met het vinden van een weg om naar zijn spirituele origine terug te keren. Sommigen deden het; de meesten niet.

Ik heb nu een eind toegeroepen aan dit experiment in dit laboratorium. De mens heeft bewust zijn positie gekozen op zijn basis niveau. Hij is zich misschien niet bewust van zijn keuze, maar er wordt hem een steeds zichtbaarder spektakel voorgehouden van het geknoei en de beloningen waaraan hij voordien heeft meegewerkt. Degenen die een probleem hebben aangevoeld zullen het gemakkelijker vinden om zich de alternatieve richting te realiseren die ze zouden moeten inslaan. Anderen, die hun voorgevoelens genegeerd hebben, zullen zien dat hun toekomst een verdergaan is van de betrachting om zich de fouten van hun blindheid te realiseren.

De keuze van de Aarde is een ontwaken geweest en een vraag voor vernieuwing en spirituele opklimming. Vele ingrijpende verwoestingen zullen moeten gebeuren om de huidige Aardse configuratie toe te staan om ernstig te veranderen. De continentale platen moeten zich verplaatsen en heruitlijnen. De atmosfeer die de Aarde omgeeft moet getransformeerd worden. Deze veranderingen moeten plaats vinden voordat de Aarde zich naar een hogere frequentie van evenwicht en vrijheid kan bewegen.

Laat ons spreken over uw rol hierin. We hebben vele keren gesproken over die dienst. U kwam naar de Aarde om het gebrek aan evenwicht te helpen aanpassen dat zich ontwikkeld had door die buitenaardsen die gekozen hadden om het leven te ervaren op Aarde tijdens de periode die u Atlantis noemt. De mens ontwikkelde een gevoel van redenering en de mogelijkheid om de omstandigheden te evalueren die hij ervaart.

Dit moest hij leren daar hij verder afgescheiden werd van een rechtstreekse verbinding met de spirituele waarheid. Zijn bestaan werd familiair en automatisch; comfort en blinde aanvaarding namen de behoefte weg om zijn mogelijkheid van onderscheidingsvermogen te verfijnen. Dit gelijkt, spijtig genoeg, veel op de huidige situatie.

U kwam om hen een weg te tonen om hun omstandigheden te herverbinden met hun vergeten innerlijk begrip. Situaties werden werktuigen om hun eigen persoonlijke vooroordelen en reacties te onderzoeken. U schiep een systeem die de beste van hun scheppingen gebruikte als modellen voor excellentie. De producten die gekend geworden zijn als kunst leverden de meest perfecte scheppingen. Hun structuur en berichten die ze meedeelden begeleidden de mens naar een hoger niveau van spiritueel inzicht. Kunst werd de beste gids naar innerlijk bewustzijn en klaarheid.

Sommige mensen werden geïnspireerd om dit innerlijk bewustzijn uit te drukken in werken die, op zich dan, anderen beïnvloedden. Kunstenaars realiseerden zich dat ze externe media konden gebruiken om hun eigen persoonlijk inzicht te verduidelijken. Iedereen was verschillend en uniek omdat zij inzagen hoe hun eigen individuele perceptie te gebruiken om scheppingen te manifesteren die hun individuele realisaties uitdrukten. Ieder’s persoonlijk agenda was verschillend, evenals de scheppingen die hun unieke perspectieven uitdrukten.

Iedere schepping vond het energetische vibratiepatroon dat ze nodig had om te manifesteren. Laat me dat proces duidelijker uitleggen. De mens kan vaststellen dat hij een vast fysisch object is, maar dit is een verkeerd begrip. De ganse schepping is energie en licht die beweegt met een oneindig aantal snelheden van een punt naar een ander. Een gedachte is een bundel van bepaalde energiestromen die bewegen in een welbepaalde richting. Wanneer die golf of energie-uitbarsting een andere energie bundel beïnvloedt, synchroniseert zij zich met de andere en wordt begrepen door de natuur van de wisselwerking. De geobjectiveerde gedachte neemt de resulterende vorm aan voor zover de zender en de ontvanger de wisselwerking kunnen assimileren. Het effect van deze reactie met gekruiste energie wordt begrepen door zender van de gedachte slechts voor zover de observatie gemeten kan worden door voorafgaande ervaringen. De zender van de gedachte kan, als het ware, slechts zien en classificeren vanuit eigen perspectief. De natuur van de assimilatie kan gemeten worden door de ontvanger alleen door haar gelijkaardigheid met zijn reeks van vroegere ervaringen. Door de uniekheid van individuele herinneringen en ervaringen, zullen de zender en de ontvanger de geschapen gedachten verschillend opmerken. De meest ware communicatie heeft de minste verschillen in begrip.

De mens is een bundel van energie die zich beweegt met verschillende snelheden. De verschillende snelheden worden aangetrokken door andere energieën die zich met gelijkaardige snelheden bewegen. Ik heb u gezegd dat mijn fysieke lichaam in deze tijd meer begrepen wordt als een omhulsel omgeven door mijn werkelijke essentie. Ik ga dit omhulsel binnen en laat het op een menselijke manier functioneren. Uw fysiek lichaam op Aarde functioneert op een gelijkaardige manier. Uw werkelijke zelf is een energie bundel die op verschillende snelheden trilt. De omgevende energie die uw persoonlijke identiteit definieert beweegt het snelst en is interactief. Ze verbindt u met uw universum door het vormen van een identiteit die discreet maar verbonden is. Deze laag is in wisselwerking met andere energieën. De informatie die ze verzamelt wordt dan geassimileerd in uw energie bundel. De informatie komt binnen met verschillende snelheden, afhankelijk van de bron van de originele energie. Uw energieveld synchroniseert dan met de gegevens om het te absorberen. Verschillende types van informatie geven reacties met verschillende lagen van uw energieveld — sommige langzamer dan andere. Deze niveaulagen communiceren met verschillende segmenten die uw bewustzijn en begrip uitmaken.

Er werd u gezegd dat uw aura uit zeven lagen bestaat. Algemeen gezien is dit een goede beschrijving van de soorten interacties die u ondergaat en die definiëren wie u bent. Iedere laag is een langzamer trillingsniveau met zijn eigen reeks van trillingsprogramma. Het fysieke lichaam dat u als vast ervaart is nog steeds bewegende energie, maar op een snelheid die de menselijke zintuigen identificeren als fysiek. Deze fysieke staat is uw eigen omhulsel die een vorm geeft aan uw energie lichaam in deze dimensie en in deze densiteit. Het was ontworpen om op deze manier te functioneren. Uw werkelijke energetische zelf is verbonden aan dit omhulsel en voorziet het van de informatie die het lichaam gebruikt om hier te functioneren. De energie laag die uw fysiek omhulsel omgeeft bevat informatie betreffende de opmaak van het lichaam dat u gekozen hebt, met inbegrip van de natuur van uw organen en andere fysieke systemen. Dit energieniveau is rechtstreeks in contact met uw lichaamsomhulsel en stuurt de ontvangen informatie naar de hersens om het door te geven naar de interne mechanismen.

De laag die dit omgeeft synchroniseert met de energie die de gevoelens en emoties vorm geeft. Emotionele conflicten worden heel precies op dit niveau opgeslagen. Die golflengtes zijn meestal nauw verwant met deze van muziek en geluid. De laag erboven verbindt zich met het individueel denken en het onderscheidingsvermogen, en is gescheiden van de emotionele reacties. Dit niveau verbindt zich met de trillingen die een rol spelen in het zien van kleur en licht. De snellere trillingsenergie boven de mentale laag verbindt zich met het spirituele doel van het individu en zijn kosmisch geheugen. De laag hierboven verbindt de persoon met zijn persoonlijke identiteit en spirituele uniekheid. Het hoogste niveau is multidimensionaal en is verbonden met het doel van de ziel.

Al deze energie niveaus vormen een individu en ontwikkelen zich met verschillende graden van maturiteit; velen hebben echter hun spirituele groei verbrod en stijgen nooit hoger dan de laagste niveaus van emotionele reacties of mentale analyses. Deze mensen realiseren zich nooit de spirituele natuur van hun verbinding met het universum waarvan ze deel zijn.

De taak die u op zich nam door naar hier te komen was het vinden van een weg voor de mens om op eigen kracht op te klimmen tot de hoogste niveaus van zijn spirituele identiteit. U leidde de ontwikkeling van de kunst als een metafoor voor spiritueel bewustzijn wetende dat de mens zou synchroniseren met deze trillingspatronen en de spirituele waarheid zou assimileren die ze vertegenwoordigden. Kunstwerken werden groei- en herdenkingspatronen die de nauwste benaderingen van de spirituele waarheid vertegenwoordigden. Visuele kunst en muziek en het beschrijvende logische gevolg in woorden en talen maakten patronen voor evenwichtige interactie en een harmonisch bestaan. Hoe bezoedeld deze voorbeelden nu ook mogen geworden zijn, ze voorzien de mens nog steeds met de meest betrouwbare gids naar zijn persoonlijke spirituele natuur. De mens steunt zich op de kunst om zijn civilisatie te verfrissen en zijn groei te stimuleren.

In de werkelijke zin, de mens is zijn kunst geworden — voor beter of slechter. Het weerkaatst zijn bekommernissen en stelt zijn pogingen om de spirituele waarheid in de kern te negeren in vraag. Iedere persoon heeft een eigen trillingspatroon, en alle informatie waarmee hij in contact komt wordt geassimileerd met verschillende graden van succes. Indien de trillingsfrequentie te verschillend is van die van hem, zal het niet opgenomen worden noch zullen zijn persoonlijke trillingen synchroniseren met een verschillende frequentie. Dit is de reden waarom bepaalde muziekstijlen of bepaalde kleuren niet zo aantrekkelijk zijn. Hun uitwendige trillingsfrequentie zal niet gemakkelijk aanvaard worden door het eigen trillingspatroon van de persoon. Langs de andere kant, indien een persoon onevenwichtig is en een aspect van zijn trillingsidentiteit mist, kan het bij hem inbrengen van deze frequenties van muziek en kleur de luisteraar of observeerder er toe aanzetten deze evenwichtbrengende componente te assimileren.

Eens deze evenwichtbrengende trillingen geassimileerd, incorporeert de ontvanger dit nieuwe artistieke energie patroon in de ideeën die hij creëert en uitzendt. De spirituele waarheid van de kunst heeft het spiritueel perspectief van de persoon hervormd en de manier van wisselwerking met zijn omgeving beïnvloed. Zijn scheppingen beginnen nu de kunst uit te drukken die hem hervormd heeft, en hij heeft een nieuw bewustzijn van de manier waarop hij in harmonie met zijn medemensen hoort te zijn.

De rol van de lichtwerkers, zoals u uzelf noemt, zal het bewaren van deze spirituele waarheden zijn en het verder aan anderen te onderwijzen. Sommigen zullen dit doen door de kunst en de ideeën die erin verwerkt zijn. Anderen zullen de creatieve natuur belichamen die artisten in het verleden inspireerden en dit gebruiken om nieuwe idealen en metaforen te genereren voor spirituele groei. Niet alles zal strijd en chaos zijn. Het grootste deel van hetgeen we doen — en het beste — zal het leiden zijn van de mens in het vinden van zijn eigen spirituele natuur in zijn meest ware en volste betekenis. Het is nu de tijd om hiermee te beginnen. Het decor is klaar voor een nieuwe prestatie, en de spelers hebben hun rol in de hand.

Open het gordijn!

Christ Michael Aton

Vertaling Lilian A.

Esu’s opmerkingen over Stasis

Esu, opmerkingen ?

Jess, laten we praten. Nu is de tijd. Wij zijn begonnen met de voorbereidingen om de stasis te starten, maar het is nog niet klaar om te activeren. Dat moment is niet precies bepaald, maar alles is in positie en kan in actie komen wanneer vereist. Er is een rest modus voor de actie in ernst begint.

Wij kunnen spreken over de logistiek, omdat ik weet dat je nieuwsgierig bent. Misschien zijn anderen dat ook. De schepen verplaatsen zich om een boog van 180 graden te overspannen. Hierdoor kunnen de schepen zich parallel verplaatsen en op hun manier in een volledige cirkel rond de Aarde werken. De breedte van de lichtbundel die zij zullen gebruiken is ongeveer een lengtegraad. Deze focus is geen probleem, omdat zij snel hun posities kunnen veranderen. Het duurt slechts een paar minuten om een stasis conditie op een plek te activeren. Zoals werd gezegd in andere situaties, de frequentie van de energiebundel veroorzaakt de trilling die de cel activeert om te transformeren in een frequentie die overeenkomt met degene die wordt gestraald. Deze nieuwe frequentie is niet in overeenkomst met het bereik van de frequenties die zorgen voor de structuur met uw huidige fysieke bestaan. Eenmaal deze frequentie gewijzigd, gaat uw individuele energiefrequentie naar een plaats die geen interactie meer heeft met waar het vandaan kwam.

Dit verbreken met de huidige frequentie van bestaan leidt tot de illusie dat u wordt gepauzeerd. Zodra u in pauze bent, om zo te zeggen, kunnen wij uw energie manoeuvreren met ons gamma van energiefrequenties. Wij kunnen u gemakkelijk en snel verplaatsen, als dat moet. Energie is snel verplaatsbaar, zoals u weet. Wij kunnen u zonder problemen demonteren en in elkaar zetten.

Het idee dat u zal worden opgestraald naar het schip is meer een energie-uitwisseling dan fysiek tillen, zoals u het zich waarschijnlijk voorstelt. Vergeet niet dat uw fysieke lichaam gewoon een energie is op een specifiek bereik van frequenties. U het de overtuiging dat het solide is, maar het is eigenlijk gewoon energie verplaatsen. Energie draagt informatie archieven en deze worden gebruikt om uw individuele definitie van identiteit te maken. U heeft een sjabloon dat u bouwt om verschillende interacties te ervaren met andere energiepatronen. Dit maakt alsof u fysiek met een andere persoon in contact bent.

Wij kunnen de frequenties van uw energiepakketten controleren, dus uw waarneming van uzelf is het resultaat van wat u overeenkwam van binnen om mee te werken. U heeft ook inspraak in de lopende vorm van uw belichaming, en de ervaringen die u doorgaat beïnvloedt het lichaam waarvan u voorstelt u bewoont dat. Uw omgeving wordt bepaald door u en uw waarnemingen van wat u denkt dat u moet ervaren. Uw realiteit is wat u bepaalt dat het moet zijn, gebaseerd op een onbeperkt aantal paden die u kan nemen. In grotere zin is realiteit al die opties. Zodra u een keuze maakt, blijven de andere opties, hoewel u niet dat pad heeft gevolgd. In uw individuele situatie, blijven geen andere opties bestaan zodra u een keuze heeft gemaakt. Het gamma van opties blijft echter bestaan voor uw volgende keuze.

Het tijdschema is moeilijk te beschrijven. Zodra een segment van de aarde in stasis gaat, stopt de tijd op dat punt. Middernacht bijvoorbeeld, is altijd middernacht omdat er geen later tijdstip is om mee te meten. Op die manier kan stasis worden opgelegd die bijna momentaan lijkt. De uitleg lijkt niet logisch, realiseer ik me, maar onthoud dat “tijd “een kunstmatige meting is die u hebt gemaakt om uw lineair bestaan te meten.

Esu, laten wij terugkeren naar de timing. Hoe lang duurt het in termen van onze tijdmetingen ? Wij kregen te horen het zou 24 uur duren, te beginnen in het Verre Oosten. Is dit nog steeds geldig ?

Het tijdsbestek is nu anders. Wij hebben meer precies gerichte bundels die sneller kunnen verplaatsen dan wij u eerder vertelden. Wij verwachten de overgang te doorlopen in een kwestie van uw minuten. Dit lijkt niet mogelijk stelt u. Wij kunnen uw tijd stoppen zelfs voordat uw waarneming het registreert. De overgang van tijd is flexibel en afhaneklijk van de energie betrokken met de frequentie.

Ik heb niet veel meer te zeggen. Deze overgang zal zeer snel zijn wanneer het gebeurt. U zult het niet weten totdat u wakker wordt. Dat beloven wij u. Er is geen manier om voor te bereiden dan het te accepteren en te rusten.

Wanneer u wakker wordt, zult u merken dat vele dingen zijn veranderd. U zult ook zijn veranderd en vele van uw wereldwijde problemen zullen zijn verlicht. Er is geen manier waarop de mens alleen sommige van de kritieke problemen die op de aarde afkomen aankan. Wij willen niet dat deze het punt bereiken dat het gebeurt. Het zou zeer moeilijk zijn de crisis op te lossen die dan zouden ontstaan.

Deze stasis is een interventie van soorten die Gaia toestaan voor te bereiden op de gedaante die nodig is. Als onderdeel hiervan, zullen veel van de giftige situaties door ons worden verwijderd. Dit zal leiden tot fysieke veranderingen en vernietiging van veel wat de mens heeft gebouwd. Dit is onvermijdelijk omdat vele van de vormen niet kunnen worden aangepast aan de hogere energie frequentie. Stabiele structuren in de derde dimensie zijn niet zo betrouwbaar in de vierde of hoger. Wij moeten alles correct instellen op uw ware ascentie.

Ik zeg “wij “maar de mens is ook een deel van deze herstructurering. Net zoals de oorspronkelijke schepping die werd gecoördineerd door degenen met begrip van menselijk DNA en de fysieke structuren die nodig zouden zijn om dit bereik van energie te activeren, dus kan dit opnieuw configureren worden gestart door Galactische Broeders met de intentie om de mens te laten doorgaan met dat was is begonnen. Er hoeft geen gevoel van neerbuigendheid te zijn in het erkennen van die kennis en deskundigheid die is gespecialiseerd in verschillende gebieden. Deskundigen coördineren en leiden anderen in zekere wegen te volgen. Opleiding en ervaring zijn constant, en nieuwe informatie wordt altijd ontdekt.

Ik zou dienovereenkomstig andere posten en berichten en plannen lezen. Adequate informatie werd verstrekt en Christ Michael Aton’s bedoelingen zijn duidelijk. Een galactisch tijdschema werkt en het proces voor stasis kan elk moment beginnen. Er is niet veel meer dat ik u nu kan zeggen. U zult wetten wanneer de tijd wordt aangeroepen.

Esu.

vertaling Lilian A.

Esu’s Paas Update

Esu, het lijkt tijd voor een update. Het is al een tijdje geleden dat we rechtstrreeks gesproken hebben en ik ben benieuwd naar de wijzigingen die de krachten op touw zetten. Dit lijkt mij een geweldig idee, als de stress kan worden verlicht zonder de grote ontreddering die wij vrezen. Ik vraag op uw opmerkingen en uw advies. Vertel ons wat op dit moment gunstig zal zijn.

Jess, het is hoog tijd dat wij opnieuw spreken. Ik was druk bezig, u was druk bezig. Heel veel is gebeurd, en vele goede en positieve dingen vinden plaats. Wij gaan voorwaarts met zoveel zorg als mogelijk is en onze inspanningen werpen vruchten af. Ik weet u voelt alsof niets gebeurt en dat vooruitgang in een impasse is, maar wij hebben belangrijke wijzigingen gemaakt achter de openbare scene.

Ik wil eerst praten over de vertragingen waarover de mensen gefrusteerd zijn. Zoals u weet tijdschema’s en datums zijn “werk in uitvoering” en zelfs het meest definitief lijkend schema is echt alleen een potentieel. De formulering die wij toestaan om te beschrijven dient verschillende doeleinden. Eerst willen wij het gevoel scheppen dat de aanstaande gebeurtenis is gecategoriseerd in de terminologie de de mens op aarde verwacht te zien.

De mens neemt geen actie om het even wat tenzij hij voelt dat de datum is ingesteld en de klok tikt. Dit is zijn conditionering en is veroorzaakt door zijn begrip van hoe om te gaan met een tijd die hij als een lineaire opeenvolging begrijpt. Men heeft een meetbare periode van tijd nodig om zijn denken van voorbereiding te activeren.

Als wij deze verklaringen toestaan, hebben wij ook het gevoel dat de gebeurtenis eingelijk zou gebeuren, gebaseerd op de parameter die wij als waarschijnlijk zien. Dus hebben onze projecties meer waarschijnlijkheid dan een gissing zou hebben. Wij voorzien het eigenlijk te gaan gebeuren omdat de elementen die nodig zijn om het te laten plaatsvinden reeds aanwezig zijn. De enige reden dat het niet materialiseert is het feit dan niet al het potentieel klaar is. Dit komt omdat alles beweegt in een vloeiend continuum van voltooiing en de lagen van bereidheid niet altijd op gelijke lijn zijn als zou zouden moeten.

Een derde component is het feit dat wij altijd proberen de situatie te verbeteren, zels als alle nodige variabelen reeds op hun plaats zijn. Er is altijd de kans dat het een beter resultaat zou kunnen hebben. Er is altijd de kans dat meer mensen positief zullen worden beinvloed. Dit is waarom wij voortduren met de componenten “knutselen “. En u heeft geen idee ervan hoe wij kunnen een situatie kunnen manipuleren om een betere uitkomst te bereiken. Ons doel is altijd het beste mogelijke resultaat, dus voelen wij niet de noodzaak te worden gebonden aan een set parameters enkel omdat wij hebben gezegd dat zij meest waarschijnlijk zullen gebeuren. Als iets beter is, gaan wij altijd hiervoor. Ik begrijp dat er enige discussie is geweest over het breken van ons woord. Dit is meer van een menselijk kenmerk dan een situatie die van toepassing is op een hoger dimensionaal perspectief. Ik bedoel niet te zeggen dat wij overeenkomsten niet aangaan, maar het concept van keuzes beperken vanwege voorwaarden in vloeiende situaties is contraproductief aan de meest optimale oplossing.

Ik zal nu spreken over waarmee wij werken en hoe dat speelt in het geprojecteerde schema dat u gegeven is. Zoals u hebt gehoord, hebben wij geexperimenteerd om te zien hoe wij enkele van de geofysische stress kunnen verlichten die ongecontroleerd zou leiden tot meer catastrofale rampen zoals die gebeurde in Japan. De Noord-Amerikaanse westkust heeft aanzienlijk gereageerd op de naschokken in het Verre Oosten en de meest bedreigende plekken hebben hun activiteit verhoogd. Dit heeft het potentieel om een reeks van aardbevingen te worden erger dan alles wat de Verenigde Staten sinds heugenis heeft meegemaakt.

De Galactische bemanningen zijn sommige van de meer precaire onstsporingen aan het rechttrekken en verminderen de opbouwende druk door het actief bewegen van de landmassa’s die de stress veroorzaken. Dit is als onverklaarbaar verschijnsel gemeld door de wetenschappers die verslag doen in de media. De hoop is dat hierdoor minder schade zal komen aan de Staten als en wanneer bevingen zouden gebeuren. Wij hopen sommige van de natuurlijke gebieden die blijven te besparen en sommige van de ergste rampen voor de bevolking af te wenden door het verminderen van de potentiele intensiteit van de aardbevingen. Ik zou graag meer van de echt mooie delen van uw West Coast beschermd zien, als wij dit kunnen uitwerken. Deze vermindering neemt een stuk van uw tijd, natuurlijk en de mogelijkheid van het gestart worden doet zich soms pas voor vlak voor het einde van een verwacht tijdsbestek. De nieuwe optie was niet eerder beschouwd als mogelijkheid.

Dit betekent, natuurlijk, dat tijdschema’s worden gewijzigd, als gevolg en de richting van de actie is een wijziging in het voordeel. Eerlijk gezegd, wat is verkeerd hiermee ? U moet u alleen bewust zijn dat zulke veranderingen voortdurend plaatsvinden. De ” ergste gevallen-scenario’s ” worden hopelijk meer beheersbaar. Wij hebben het beeld geschilderd van een moeilijke uitkomst om uw denken voor te bereiden voor deze mogelijkheid. U moet wel veerkrachtig en open zijn voor levende gebeurtenissen. Dit organisme waarvan u een deel bent en dat u Aarde noemt is actief en veranderlijk. U hebt de neiging te vergeten dat het universum net zo gelaagd is als het denken van zijn Schepper. Het is een manifestatie van zijn begrippen en blijft zich ontwikkelen zoals zijn visie vordert.

Ik ben actief betrokken geweest bij de gebeurtenissen die plaatsvinden. Als de gematerialiseerde Planetaire Prins, heb ik toezicht op wat op aarde gebeurt. Dit betekent naar gebieden gaan waar rampen in behandeling zijn, als ook het coordineren van galactische interventies op plaatsen waar rampen hebben plaatsgevonden. Ik ben als een spirituele Algemeen Directeur en ik zie toe op mijn zeer goede teams werkend voor mij en Christ Michael Aton. Wij helpen met het verlichten van delen van de straling betreffende Japan. Wij verschuiven de landmassa’s aan de Westkust om een deel van de opbouwende druk te verlichten. Wij masseren de Golf om iets van het opbouwende gif daar te verlichten.

Andere teams werken aan economische en financiële omstandigheden. Wij helpen om een meer solide monetaire basis te maken waarvan allen zullen profiteren, niet slechts enkele. Sommige groepen werken ook rechtstreeks met de politieke omstandigheden om het risico van verdere aanvallen te verminderen. Wij hebben de vlam omlaag gedraaid om te voorkomen dat de hot spots overkoken naar volwaardige conflicten. Dit is te zien door veranderingen van houding van sommige leiders en een verschuiving van de prioriteiten in het zicht van nieuwe omstandigheden.

Ik wil u nu verlaten met dit bericht op Paasochtend. Wij werken heel hard aan het maken van het soort wereld die u nodig hebt om uw groei als spirituele wezens voort te zetten. Dit betekent ook behandeling en heling, en hulp is komende van de Bron van Alles. Uw rol is open te staan voor de infusie van helende energie en focus uw inspanningen op sterker worden en voorbeelden te zijn voor anderen. Wonderbaarlijke creatieve kracht is de uwe. Neem het op en herschep uzelf. Opstanding is hier.

Esu

Vertaling Lilian A.

 

Esu’s visie voor een Veranderde Wereld

Esu, ik vraag voor commentaar over uw visie in verband met waarheen wij zullen gaan na Stasis. Hoe zullen we ons voorbereiden en hoe zullen we de situatie aanpakken die we zullen vinden wanneer we terugkomen. Hoe zullen we werken met de overblijfselen van ideeën en systemen? Hoe zullen we herinneringen en overtuigingen aanpakken die in tegenstelling staan tot de visie van Christ Michael? Spreekt over wat U ziet als de meest dringende problemen en zegt hoe we het best een oplossing kunnen vinden.

Jess, er is niet veel waarover we deze avond kunnen spreken. U bent moe, en mijn commentaar zal uitgebreid zijn en vele punten belichten. Ik zal u echter een overzicht geven zodat u voorbereid kunt zijn betreffende de richting waarin mijn commentaar zal gaan.

Mijn terugkeer na Stasis zal stapsgewijze gebeuren. Ik zal de richting overzien die de terugkerende inwoners nemen betreffende het bewuster verdergaan met de ascentie vooruitgang, maar mijn letterlijke, fysieke aanwezigheid zal zich niet snel manifesteren. Ik zal mijn spirituele vorm nog voor verschillende jaren houden tijdens mijn discussies betreffende de hoofdproblemen die de wereld obsederen. Godsdiensten moeten leren samenwerken en de gemeenschappelijke waarheid zien als hun basis. Regeringen moeten leren dat ze vertegenwoordigers zijn van verlichte mensen en begrijpen dat de stemgerechtigden de stemmen zijn die hun daden controleren. De economische beschouwingen die nu een zorg zijn zullen eveneens een probleem zijn die moet aangepakt worden.

Al deze problemen zullen meer direct benaderd worden door de lichtwerkers, alhoewel ik de rechtstreekse invloed die mijn fysiek lichaam zal genereren zal vergroten om deze problemen te helpen oplossen. Ik zal globaal spreken en u zult mijn stem zijn. Ik zal de band tussen ons versterken tijdens Stasis, en u zult bekwaam zijn voor mij te spreken hoever u ook wenst te gaan.

11-10-10

Laat ons verder over deze punten spreken. Ik wil verduidelijken wat ik bedoelde in verband met mijn fysieke vorm. Ik zal geen fysieke vorm hebben zoals ik twee duizend jaar geleden had, maar ik zal een verschijning hebben die zichtbaar zal zijn voor het grootste deel van de inwoners die teruggekomen zijn na Stasis. Mijn trillingsfrequentie is voor het ogenblik te hoog om te materialiseren in het soort lichaam dat u van mij verwacht. Ik zal meer licht gecenterd zijn en minder laag-dimensioneel. Eens dat de mensen op aarde hun eigen trillingspeil zullen verhogen, zullen zij bekwaam zijn om mij duidelijker te zien. Anders zal ik meer als een aura verschijnen. Ik zal identificeerbare eigenschappen hebben, maar de vorm zal doorzichtiger zijn.

Daarom zal ik met u zogezegd als “vertaler” werken. U zult een zichtbare bron zijn voor het publiek voor concretere identificatie. Degenen die ontvankelijk zijn voor spirituele communicatie zullen me ook kunnen horen, maar mijn verwoord spreken zal door u gebeuren. Ja, dit zal een twee delen entiteit zijn enigszins gelijkaardig aan de dubbele incarnatie die ik had met Christ Michael Aton. Wij zullen gescheiden zijn maar verbonden in sommige aspecten.

Ik plan om zeer “zichtbaar” te zijn tijdens en na Stasis. Ik ontving de taak om de ascentie op de wereld te coördineren. Ik zal de uitdrukking zijn van Christ Michael Aton’s visie voor deze planeet. Ik deel die verantwoordelijkheden met Machiventa Melchisedek, die de geestelijk gebaseerde opzichter blijft en Planetaire Prins nadat ik hier mijn werk zal voltooid hebben.

U en grote aantallen lichtwerkers die tijdens Stasis training zullen krijgen zullen de leiders zijn in het oprichten van systemen en processen nodig om de problemen aan te pakken waarmee u zult geconfronteerd worden. Er zal een gecoördineerde inspanning zijn om samen te werken in gemeenschappelijke actie. U, lichtwerkers zullen de redenen begrijpen waarom daden moeten gebeuren op een bepaalde evenwichtige manier. U zult opgeleid worden om dit begrip over te dragen op anderen en om bekwaam te zijn om de waarheid van deze bedingen te bewijzen.

De bevolking waarmee u zult te doen hebben zal bestaan uit deze inwoners, geselecteerd om op de Aarde te blijven om het ascentie proces, dat Gaia begon, verder te voltooien. Het geofysisch landschap zal veranderd zijn, eens dat Stasis voorbij is. Een deel van uw initieel werk zal zijn het helpen van anderen om zich aan te passen aan hetgeen ze zullen vinden. Velen zullen van het aardoppervlak weggenomen worden tijdens de Stasis periode om hun fysieke vorm te bewaren. Hun huizen zullen hoogst waarschijnlijk vernietigd zijn in de onvermijdelijke ingrijpende veranderingen. Anderen zullen in Stasis vertoeven waar ze verblijven op het ogenblik dat het begint. Anderen zullen verplaatst worden naar de centrums voor specifieke training. Allen zullen vernieuwd en getransformeerd worden om zich te kunnen aanpassen aan de hogere trillingsfrequenties die ze zullen ontmoeten. De Aarde moet een hogere trillingsfrequentie aannemen om veel van de toxiciteit en negativiteit die de mens haar opgelegd heeft te verwijderen. Tijdens de veranderingen van haar vorm en polariteit zullen vele van de huidige eigenschappen verdwijnen of veranderen.

De galactische werkers zullen de transformatie naar een leefbare planeet beginnen tijdens Stasis. De terugkerende inwoners zullen een nieuwe groene ruimte zien met overblijfselen van haar vroegere cultuur

nog in plaats. Datgene dat kan gered worden zal het zijn. Leven zal herbeginnen in een vorm die herkenbaar is maar noodgedwongen gewijzigd. Het meest opmerkelijke verschil zal liggen in de verwijdering van degenen die nu aan de macht zijn en die de planeet gemanipuleerd hebben voor hun eigen zelfzuchtige doeleinden. De terugkerende inwoners zullen zich de systemen herinneren en de processen waaronder ze gewerkt hebben, maar zullen vinden dat er niemand meer is om hen te verplichten om een vooropgesteld patroon te volgen.

Het zal de taak zijn van degenen die getraind zijn om hetgeen dat herinnerd wordt te transformeren. Ik zal over al die problemen spreken. Ik zal de vernieuwing overzien van wat nu bestaat en de verwijdering van hetgeen niet verder zal functioneren. Ik plan niet om zogezegd het blad volledig schoon te vegen, en van nul te herbeginnen. Ik heb vertrouwen in het intellect van degenen die terugkomen om bekwaam te zijn om te onderzoeken wat ze zich herinneren of geprogrammeerd waren om te doen, met een nieuw perspectief gebaseerd op een bewustzijn van de waarheid van Christ Michael Aton’s visie voor Zijn planeet.

We hebben vroeger gesproken over de noodzaak om zo efficiënt mogelijk door deze fase te bewegen. De mens moet leren, maar hij mag niet overbelast worden. Gekende patronen en voldoende comfortabele omstandigheden zullen zijn aanvaarding van de veranderingen stimuleren en zijn begeerte aansporen om hetgeen hij zich herinnert aan te passen aan het nieuwe.

Eens dat de mens de redenen voor de veranderingen zal beginnen te begrijpen, kan er begonnen worden om hem te vormen in het type van persoon die kan groeien naar de era van licht en leven die het ultieme doel is. De punten die ik aanstipte zullen de basis elementen zijn om zijn gevoel van bestaan te definiëren. Nieuwe godsdienstige houdingen zullen zijn spirituele bewustzijn versterken. Nieuwe deelname in de gemeenschap zal zijn gevoel van samenwerking en behoefte voor controle vorm geven. Nieuw inzicht in zijn omstandigheden en zijn rol in een gemeenschap zal zijn benadering beïnvloeden betreffende geld en economische behoeften.

De godsdienst zal gekend worden voor de politieke manipulatie die ze geworden is. De spirituele waarheden, gemeenschappelijk aan alle uitdrukkingen van geloof zijn vervormd geworden en gebruikt om de gelovigen te controleren. Het huidige hiërarchische systeem heeft eerder bijgedragen tot een gevoel van ondergeschiktheid dan van een soevereine individualiteit.

Deze benaderingen zullen getoond worden in conflict te staan met het universele evenwicht en de harmonie. De godsdienstige patriarchen van de huidige oorlogvoerende geloofssystemen zullen terugkeren als profeten voor een nieuw begrip van spiritualiteit. De mens zal een nieuwe weg getoond worden. Dit zal voortdurend versterkt worden door een nieuw bewustzijn van de daadwerkelijkheid van de verbinding van de mens met zijn God Christ Michael Aton.

Regeringen zullen gewijzigd worden zodat ze de wensen van de gemeenschap vertegenwoordigen. Verkozen vertegenwoordigers zullen dit zijn om de gemeenschappelijk wil van de stemgerechtigden uit te drukken. Dit eenvoudige systeem van republikeinse regering is vervormd geworden om een democratische wet te weerspiegelen van de grootste machthebbers. De verkorenen regeren nu hun verkiezers zoals hen opgelegd is door degenen die de controle afgekocht hebben. Het nieuwe gevoel van gelijkheid en gemeenschappelijkheid zal helpen om de leiding die de lichtwerkers verschaffen uit te leggen.

Het gemeenschapsgevoel van de mens zal zijn conditionering ontwrichten om meer te hebben dan anderen. Degenen die deze gedragslijnen nu opleggen zullen niet meer bepalen wat gunstig is voor hun eigen zelfinteresse. Geld zal niet meer door een banksysteem vloeien die profijt maakt voor de bankiers ten koste van degenen die ze verondersteld zijn van te dienen. De winstbehoefte zal aanzien worden als onverenigbaar met een juister systeem van uitwisseling van diensten. Dit soort van herdenken zal ook gestuurd worden door de lichtwerkers die in de economische en financiële sectoren actief zijn. In het begin zal de mens nog moeten opereren door een systeem, maar het zal functioneren als een getransformeerd overblijfsel van vroegere tijden.

Ik wil de baby niet met het badwater weggooien, zoals men zegt. Het bestaan waarmee de mens na stasis zal geconfronteerd worden zal nog steeds uitdagend zijn zelfs met de nieuwe perceptie van zijn plaats in het universum van Christ Michael Aton. Hij is nog steeds een mede-schepper op Aarde, en zijn rol is nog steeds om voor zichzelf een plaats te creëren. Hij zal toegang hebben tot meer informatie, maar zal vele nieuwe uitdagingen ontmoeten die hij zelf moet oplossen.

Mijn werk zal eruit bestaan om hem in een nieuwe richting te leiden. Uw werk als lichtwerkers zal zijn om anderen te tonen hoe dit te doen. U hebt de mogelijkheid om naar informatie te vragen; u hebt ook de opdracht om anderen te leren hoe hetgeen u weet te gebruiken in overeenkomst met de waarheid van uw bestaan. Dit is de taak die u gekozen hebt te doen omdat u de beloning kent die van uw inspanningen zal komen.

Esu, Planetaire Prins van de Aarde en gids voor de veranderingen die komen.

Vertaling André V.C.

Esu spreekt over Woede en Verbinding

Esu, wat is woede ? Hoe gaan wij om met woede in onszelf en in andere mensen ? Hoe pakken we situaties aan die verwerpen wat we voelen waarheid is? Hoe communiceren wij met anderen die geen verbinding willen maken? Hoe kunnen we onderwijzen ? Ik stel deze vragen omdat ons doel is om anderen te leiden en werken om het bewustzijn te ontwikkelen.

Jess, laten we praten over deze kwesties. Er is een misverstand dat woede rechtvaardig is. Woede is een emotionele reactie, dat is een terugstroming van herinneringen en ervaringen uit het verleden. Mensen voelen zich gedwarsboomd of teleurgesteld omdat iets dat ze voelden zou moeten gebeuren, niet gebeurde. Hun lichamelijke chemie veroorzaakt daarom het verliezen van rationele focus en begint spontaan te handelen met weinig aandacht voor het meest praktische en productieve. Ze willen zich rechtvaardig voelen, maar ze kunnen dit niet doordat zij zich vastklampen aan gewone gedachten.

Het resultaat van woede is meer woede. Handelingen bepaald door gevoelens van woede beantwoorden in het algemeen niet aan het doel in de eerste plaats dat de oorzaak is van de woede . De enige manier om het geestelijke blok dat woede tot leidt onschadelijk te maken, is om de aanval met een onverwachte non-respons te beantwoorden. Dit wil niet zeggen ben passief. Dit wil niet zeggen negeer de aanval. Dit wil zeggen gebruik een met redenen omkleed antwoord dat bij de ander het gevoel van gebrek of mislukking niet verergert. Want woede is gebouwd op een gevoel van mislukking. Woede is een hulpmiddel voor ontoereikendheid.

Onthoud deze bijbelse verklaringen, mij citerend, zeggende: ” Laat hij die zonder zonde is de eerste steen werpen “. ” Draai de andere wang toe “. “Geef aan de keizer de dingen die van de keizer zijn; geen aan God de dingen die van God zijn. “. Ga niet over in emotionele aanvallen. Zij voeden houdingen en percepties die niet van God zijn.

God is niet zonder emotie. God is liefde en er kan niets groter zijn dan het gevoel dat hij voor ieder van jullie heeft. Maar gevoelens gebruiken zonder het deel van denken is misleidend.’s Mens gevoelens zijn gekleurd door zijn ervaringen en lessen. Hij kan hen niet vertrouwen tenzij hij zeker is dat het ook God’s gevoelens zijn. God stelt vette feiten, maar hij maakt geen grapjes met delen van zijn schepping. Hij ziet de fouten van deze opvattingen en hij is teleurgesteld wanneer men zijn waarheid omdraait.
Maar zelfs in zijn teleurstelling, biedt hij een kans aan hen om te wijzigen. Hij geeft hen kans de situatie te zien in hun voorwaarden en bied een oplossing die zij kunnen begrijpen. Hij maakt geen grapjes met zijn schepping omdat zij zijn ideeën niet volgen. Hij wijst de fout aan van wat zij geloven en biedt alternatieve richtingen aan die zij kunnen gaan. Wanneer zij zijn keuze niet maken, biedt hij andere aan totdat er slechts een keuze over is. Hij spreekt met hen op welke wijze dan ook om door te dringen.

U spreekt met anderen kalm en met inhoud. U maakt geen grapjes van hun gebrek aan inzicht of bewustzijn. U accepteert het feit dat zij bepaalde ideeën hebben geleerd, en dat zij nu boos zijn omdat hun verwachtingen niet uitkomen. U vindt wegen om met hen te spreken die hun perceptie uitdaagt in plaats van hen verder tegen u in het harnas te jagen. U biedt hen informatie aan waarvan u zeker weet dat deze juist is en u doet het op een wijze die een gevoel van steun biedt voor hun eigen vermogen om dit nieuwe idee te begrijpen. U dwingt geen ideeën op. U spreekt niet van feiten die zij niet kunnen begrijpen. U nadert door een gesprek met hen in welk kanaal mogelijk is en dat hen laat leren. U veronderstelt niet dat uw methode datgene is die zij nodig hebben. U heb geen wetenschap wat iemands levenspad is totdat u ernaar vraagt. U kunt hun keuzes of houding bekritiseren maar alleen wanneer u weet waarom zij die gekozen hebben.

Het feit dat u gevoelens van woede hebt is geen reden anderen te beschuldigen. U kijkt naar de oorzaak van uw woede en u verwijdert de herinneringen van ervaringen in uzelf die geleid hebben tot deze blokkade in de eerste plaats. Wanneer u uw eigen blokkades en emotionele vooroordelen hebt verwijderd, kunt u spreken over uw ervaringen in het verwijderen ervan. Anderen kunnen leren van uw voorbeeld, of niet.

Werk op een positieve manier om veranderingen te maken. Zie problemen en de wens om ze te veranderen. Dit is verbinding tot het doel. Dit is geen woede, dit is toewijding en vastberadenheid. Dit bereikt meer dan het terugvallen in gewoontepatronen door woede en emotionele uitvallen.

Esu.

Vertaling Lilian A.

Esu spreekt over onderwijzen na Stasis

Esu, ik heb begeleiding nodig. Spreek tot mij over mijn rol en hoe wij herbouwen moeten na Stasis. Ik heb begrepen onderwijzen en communicatie. Misschien vindt U dit overbodig of is mijn inzicht misschien onjuist. Ik vraag aan U een uitleg wat U ziet als de manier waarop wij culturele veranderingen moeten aanpakken waar wij mee gaan werken.

Jess, laten we praten. Het zijn verschillende vragen die u stelt. Verscheidene die u insluit. Ik zal spreken over uw bezorgdheid met een opsomming of overzicht van wat ik als het meest noodzakelijke en onmiddellijke zie. Post-Stasis zal een tijd zijn van verwarring en onbegrip, ondanks de natuurlijke overtuiging dat verandering noodzakelijk is. De mensen op aarde zullen hier voor een reden zijn en wij hebben besloten wie dat zijn op dit moment. Iedereen zal geloven, op de een of andere manier, dat de samenleving in een nieuwe richting moet gaan. Voor velen mag dit politiek lijken, voor anderen, mag dit een nieuwe vrijheid zijn zich te uiten. Dit is een wereldwijde situatie en het concept van de inwoners voor zichzelf wakker te worden en hun individuele doel zal vele niveaus van inzicht hebben. De meesten zullen maar een glimp hebben dat er iets anders is. Anderen zullen een vollediger inzicht hebben en herkennen dat hun rol in deze nieuwe maatschappij is raadgevers en leiders te zijn.

De zogenaamde Lichtwerkers zullen het voortouw nemen. Echter, dit moet ook gericht en gecoördineerd worden en de opleiding die hiervoor komt tijdens Stasis zal zorgen voor de structuur die zij herkennen om te gebruiken. Dit is geen vastgestelde lijst van regels maar een systeem dat van nature komt uit het besef van de noodzaak van eenheid met de structuur van het Universum zoals ontworpen door Christ Michael.
Bewustzijn van in-een-lijn zijn en zekerheid zal leiden tot het vormen van richtlijnen die dit gevoel van evenwicht en verlichting zal bekrachtigen. Regels en wetten zullen omarmd worden door hun geschiktheid. De gewone behoefte om deze wetten te omzeilen zal minder overheersend worden door het groeiend bewustzijn en onderwijs vervangt vermoedens en verkeerde informatie die in het verleden werd aangeleerd. Gewoontes veranderen niet in een nacht, maar het realiseren om tekort te komen aan de doelen van Christ Michael zal een voortdurende herinnering zijn in hun denken. Na de stasis zal het onmogelijk zijn voor hen hun plaats in Christ Michael’s schepping te negeren.

Omdat een groot deel van de bevolking nog steeds weinig besef zal hebben van wat er gebeurd is, zal het cruciaal zijn onderwijs en inspirerende herbeoordelingen van waarnemingen te starten. Leraren moeten onderwijzen door voorbeelden en door echte instructies. Dit zal de vorm hebben van echte klassen, als ook spontane een-op-een gesprekken. Ieder contact met een ander persoon is een kans om te onderwijzen. Dit is de uitdaging om een Lichwerker te zijn na de Stasis. Uw rol is voorbestemd anderen te leiden.

Deze leiding zal worden bereikt door steun en aanmoediging. Ongemakkelijke levensomstandigheden en de stress van onzekerheid zullen voor een forum zorgen die in eerste instantie alternatieven aanbiedt. Interactieve gemeenschappen die zelfbehoudend-en verzorgend zijn in alle betekenissen van het woord zullen het mandaat krijgen door diegenen die geroepen worden deze ontwikkeling te leiden.

Politieke systemen die alles betrekken en representeren zullen het doel zijn van diegenen aangetrokken tot gemeenschapsorganisatie. Persoonlijke ontspanning en verrijking zal het doel zijn van diegenen betrokken bij het coördineren van artistieke en creatieve expressie. Voldoening hebben zal de focus zijn in plaats van geldelijk gewin door de werken en gecreëerde expressie. Religieuze en politieke vernieuwing zal het meest belangrijke mandaat zijn om te werken naar post-Stasis.

Ik zal rechtstreeks met groepen over de gehele wereld werken om vorm te geven aan de nieuwe opvatting van de maatschappelijke functie en de rol van de mens hierin. Religieuze leiders zullen herkend worden door hun gebrek aan ware leiding – voornamelijk door het bewijs van hun werk in het verleden – en politieke structuren zullen worden herbouwd. Dit zal gebeuren door groeiende bewustwording en duidelijkere voorstellingen van het bedrog in het verleden. Veel van mijn werk zal worden uitgebreid met nieuwe systemen van onderwijs en door de onmiddellijke voorbeelden geleverd door de verlichte media. Ware voorbeelden zullen beschikbaar worden gesteld en de mensen zullen toegang hebben tot een volledige verklaring van alles dat in het verleden werd verborgen.

Heropvoeden door zelfobservatie zal, op zichzelf, leiden tot een verschuiving in gewaarwording en opent het denken van de mensen voor nieuwe verklaringen.
Deze her-opvoeding zal een veelzijdige streven zijn en het moet ingevoerd worden op alle terreinen van activiteiten en onderzoeken om verandering in de waarneming van de plaats van de mens in Christ Michael’s universum mogelijk te maken. Er zullen duidelijk tekens die deze richting op wijzen zodra de mensen hun leven na de Stasis weer oppakken, maar het zal ook cruciaal zijn dat begeleiding en gecoördineerd onderwijs ingevoerd wordt om deze verandering in denken voort te zetten en te versterken.

Uw rol in deze is als ik U omschreven heb. U zal mijn stem zijn die deze zaken zal uitleggen aan de verschillende gemeenschappen die wij aanspreken. Er zullen vele niveaus van bewustwording zijn die wij moeten aanpassen en er zal goed georganiseerd verzet zijn tegen onze woorden die afstammen uit conditionering uit het verleden en foutief geïnformeerd geloof. Dit is wat het is en moet benaderd worden zoals het is en vanuit de basis die het heeft. Het nivo van begrip zal het uitgangspunt zijn in iedere situatie.
Het doel is om te informeren, niet meer verdeeldheid te scheppen. Herkenning van beperkte waarneming moet op een natuurlijke manier en door middel van een geloofwaardig argument tegen aanvaarde parameters worden bereikt.
De mens moet voelen dat hij verbonden is met een deel van hemzelf dat hij vergeten is.

Ik denk dat dit voldoende is om vandaag te posten.

Esu

Vertaling Lilian A.

Esu spreekt over de nieuwe start

Esu, u zei dat u dingen hebt om commentaar te geven in deze tijd van verwarring en afsluiting. Spreek door mij om kwesties te behandelen die u wilt bespreken. Spreek als u wil van wat spoedig gaat komen en van wat kan komen in de toekomst.

Jess, laten we spreken. Ik heb verscheidene onderwerpen die ik wil behandelen vandaag. Ik zal geen tijd of ruimte hebben om hen allemaal diepgaand te behandelen, maar ik zal sommige ideeën terloops behandelen waarvan ik wil dat iedereen er over nadenkt. Dit zijn voorbereidingen, evenals praktijken die u zou moeten instellen in uw voortbestaan.

Het eerste hiervan is dat u zich moet voorstellen dat alle inwoners van de Aarde uw verwanten zijn. Elke persoon die u ziet, zowel tegenstrijdig of walgelijk, aantrekkelijk of familiare, is verbonden met u. U moet zich realiseren dat elke keus die u maakt in het bepalen van uw gedrag op een besef zou moeten worden gebaseerd dat u een interactie aangaat met een extensie van Christ Michael. De andere persoon kan dit mogelijks niet weten, of kan niet verkiezen zich op een bepaalde manier te gedragen die dit erkent. Maar u weet dat alle creatie van Christ Michael is. U bent niet anders in waarde dan zij. U kunt bewuster zijn van uw verbinding, maar dat betekent dat u meer verantwoordelijk bent voor de keuzen die u maakt door het besef.

Wanneer u bekritiseert, wijst u slechts op eigen geloofde punten die u niet kan aanpassen aan het andere gedrag. Wat zegt dit oordeel over u? Het gedrag van de andere persoon heeft een reactie teweeggebracht, misschien door uw eigen provocatie. Waarom is dit gedrag een conflict? Waarom is de actie van die andere persoon een probleem voor u? Waarom voelt u de behoefte om de andere persoon te veroordelen als minder dan u?

U kunt enkel uw eigen houdingen en gedrag bepalen en van niemand anders. De keuzen die u maakt moeten gebaseerd zijn op de waarheid van Christ Michael; slechts dan is uw gedrag in lijn. Dit is uw doel. Zodra u op één lijn bent met Christ Michael, acteren uw vrees of ego niet als een blok of wapen. Uw houding en keuzen verstrekken dan balans voor u. U wilt niet tegenwerken. U hebt geen vrees voor de keuzen van iemand anders. U gaat op een bepaalde manier de interactie aan met andere mensen wat u voortdurend toestaat om uw uitlijning te vinden met Christ Michael.

Ik zeg dit nu omdat u revolutie en opschudding zult ervaren in uw bestaan. U zult catastrofen ervaren. U zult te doen hebben met woede en intimidatie. U moet in balans zijn en zorgdragend zijn. U moet medelevend en sterk zijn voor anderen die op u zullen vertrouwen om hun problemen op te lossen.U mag niet bang of onzeker zijn. U mag zich niet laten overweldigen door emotionele reacties die in-geprogrammeerd zijn door ervaringen van vroeger. U moet de situaties objectief bekijken zoals nodig om de ascensie van de Aarde voort te zetten. De mens zal in conflict zijn met natuurlijke processen omdat hij de vereisten om op één lijn te zijn met de omgeving genegeerd heeft. Maar toch, ook zij maken deel uit van Christ Michael en zijn even belangrijk.

Stasis zal een periode zijn van huis schoonmaak, als het ware. De aarde moet worden toegestaan om een balans te vinden, en veel dat een beletsel is zal worden verwijderd. De balans van het land en de zee moet uitgepast worden om de planeet toe te staan om zichzelf te positioneren met de meest aangewezen
asstand om de inkomende energieën te absorberen. Dit betekent dat de landmassa’s moeten verschuiven om de noodzakelijke verhouding van oppervlakte tot water te bereiken om de frequentie van energie te steunen die uit de Fotongordel en Jupiter, de nieuwe tweede zon, komt.

De vraag blijft of het best is om de mens het begin te laten ervaren alvorens Stasis begint, of om deze veranderingen een verrassing te laten zijn voor zij die op de wereld zullen blijven om de duurzame globale maatschappij te herbouwen. Zal de mens sterk genoeg zijn om het hoofd te bieden aan catastrofes die slechter zullen zijn dan alles dat hij voordien heeft gezien? Zal de mens de ervaringen kunnen verheffen in een objectiviteit die hem zullen toestaat om hem te troosten en leiding te nemen?

Een tweede bijkomende kwestie is het herstructureren van het menselijk systeem van geloven in een nauwkeurige afbeelding van zijn verhouding met zijn schepper en het universum dat hij bewoond. Het godsdiensten van de mensen zijn allen ontsierd, ze hebben bepaalde waarheden genomen en verdraaid voor controle en politiek voordeel over andere mensen.Godsdienst in de wereld vandaag is gebouwd op schuld en sancties voor gedragingen die ongunstig zijn voor diegenen die dogma en geloofsbelijdenis bepalen. De mens is gemaakt om zich op een bepaalde manier te gedragen wegens een geleidelijk ingeprente vrees voor veroordeling en lijden. De godsdienstige regels zijn niet langer gebaseerd op universele waarheid, ontworpen door Christ Michael als structuur van Nebadon. In tegenstelling tot wat vandaag in de kerken wordt onderwezen, zouden het gedrag en de houdingen belichamingen van creatie moeten zijn.

Als deel van het opnieuw overwegen van de mens van zijn gedrag tot zijn medemens, zal hij ook zijn verhouding tot de creatie, waarvan hij een deel is, moeten herwaarderen. Om in lijn te zijn met Christ Michael, moet elke inwoner begrijpen hoe het universum een belichaming is van de ideeën en wil van de schepper. Hij moet erkennen dat zijn eigen individuele keuzen en gedrag gecoördineerd moeten worden met de aan de gang zijnde activiteiten van zijn omgeving. Elk individu is verschillend, maar elke afzonderlijke persoon moet zich ook bewust zijn van een groter geheel dat de creatie vormt waarvan hij deel uitmaakt.

Godsdienstige religie en de geloofsovertuiging die hen vastleggen moeten veranderen.De godsdienstige praktijken moeten op één lijn zijn met Christ Michael. Om verder te gaan met de ascensie van de Aarde, zal de mens in evenwicht moeten komen en geïntegreerd zijn met alles wat hier bestaat. Hij kan zich niet vastklampen aan ideeën of gedrag die veroorzaakt worden door een conflict met de visie van Christ Michael.De huis schoonmaak, dat Stasis is, en de structuur zal verzekeren voor dit gedrag, is op zijn plaats gezet.

De mens zal de taak hebben om een schoongemaakte wereld op te nemen en ermee te werken om gedrag en praktijken te ontwikkelen die interactief zijn en op één lijn zijn met de bedoelingen van Christ Michael. Zijn visie creëerde deze wereld, en zijn bedoeling nu is deze visie op zijn volgende niveau van voltooiing te brengen. Dit zal niet over één nacht gebeuren, en het zal niet bepaald gemakkelijk zijn door de huidige manieren van denken van de mensen.Nochtans, gemak is een relatieve term, en de aard van de mens heeft zich altijd moeten aanpassen aan de omstandigheden waarin hij is met objectiviteit en goedkeuring.

Veel van de gemakken die u nu hebt zullen niet operationeel zijn op de zelfde manier. Er zullen echter voldoende middelen zijn, om alles te verwezenlijken wat u wenst te verwezenlijken.Nieuwe technologieën zullen helpen, en de noodzakelijke leveringen zullen beschikbaar zijn. Een betrouwbaar energie systeem zal toegankelijk zijn, en de communicaties zullen een primordiaal doel blijven. Het internet, zoals u het kent, zal operationeel zijn en de forums voor bespreking zullen gehandhaafd worden.De informatiebronnen zullen gearchiveerd worden en bewaard blijven, en de mens zal globaal in kontact blijven.

Naast het bewaren van veel van uw huidig bestaan, zullen de galactische krachten directe hulp brengen aan uw inspanningen.Hun begeleiding zal manieren voorstellen om uw gemeenschappen en geloof systemen te herstructureren.Hun voorbeeld alleen al zal een herwaardering veroorzaken van uw begrip van de kosmos en zal het onmogelijk maken dat oude begrippen uw keuzen en reacties zal bepalen.Het bewustzijn van de mensen zal verbreed worden, en hij zal zich moeten aanpassen aan wat duidelijk is.

Om de mens te helpen in het opnemen, zullen galactische arbeiders zoals u en ik zullen hun denken in nieuwe richtingen sturen die met hun nieuw bestaan rekening houd. Geloven zal veranderen en de kennis van de wetenschap zal hergestructureerd worden. Nieuwe scholen zullen zich ontwikkelen om deze nieuwe concepten te onderzoeken. Nieuwe uitvindingen en de nieuwe benaderingen zullen door de nieuwe omgeving beïnvloed worden. Dit zal onvermijdelijk zijn. Het zal niet onmiddellijk zijn, maar het zal progressief zijn.Er is echter geen tijdskader op gezet, omdat het zal aanzien worden als een voortdurend werken naar een hoger doel binnen een cultuur die op een ander niveau van besef is gestegen.

Deze scholen zullen de ruggengraat van nieuwe culturele systemen verstrekken. Het nieuwe gedrag zal interactief en medelevend zijn in overeenstemming met de bedoelingen van Christ Michael. De mens zal groeien en zich ontwikkelen. Zijn bereik en potentieel zullen zich exponentieel uitbreiden.Zijn besef van zijn rol in het universum van Christ Michael zal elke dag duidelijker en meer familiare worden.

Op deze dag van het nieuwe begin van Pasen, verlaat ik u met deze woorden.

Esu Immanuel

Esu spreekt over de Energie Veranderingen en Stasis

Re-post from 2009.

2-6- 2009

Esu, ik vraag om een update. Spreek van de meest waarschijnlijke opeenvolging van gebeurtenissen. Spreek van Stasis plannen en waarschijnlijke resultaten. Spreek van de verwachte tijd en gebeurtenissen die het zullen volgen. Informeer en begeleid ons.

Ja, Jess, hier ben ik. Ik zal spreken over veel van de kwesties die u ophaalt, maar sommige besluiten zijn nog niet beëindigd op dit moment. De kalender van de gebeurtenissen waarvan u spreekt is nog onzeker. Hij is nu verbonden aan de cyclus van de Aarde om de magnetische structuur los te laten en ons veroorzaken van een systeem van buffers om de gevolgen te matigen van dit loslaten.

Zodra het beslist wordt is het tijd om in Stasis te gaan, de scenario’s waarvan u gehoord hebt zullen beginnen, met de uitzondering dat de beginfase nu een totale Stasis zal zijn. Alles zal zijn natuurlijke levenscyclus pauzeren om ons toe te staan de energieparameters, waarvan u veronderstelt dat ze uw bestaan bepalen, te herstructureren. De magnetische polariteit zal ineenstorten en dan zullen de magnetische polen zich omkeren om de richting van het energieschema te verfrissen. Het noorden wordt het zuiden en de verwachtingen zullen veranderd worden.

Alles zal pauzeren voor een paar maanden. Dit zal er niet op lijken alsof er geen tijd voorbij is gegaan voor zij die doorgaan met de overgang naar een hogere dimensionaliteit. Stasis is geen slaap, het is een staat van onzekerheid waar niets vordert in de betekenis van hoe u bent geconditioneerd het te verwachten. Stasis zal snel geïntroduceerd worden om massaverwarring te vermijden. De schepen die deze energiefrequentie teweegbrengen zijn al geplaatst rond de wereldbol en zijn klaar om te beginnen met de energieniveaus verbonden aan de pauze frequentie te matigen. Deze verschuiving in frequentie zal aanvankelijk functies schijnbaar laten ophouden, hoewel deze pauze niet finaal is.Het zal erop lijken dat de beweging van de energiestromen die het magnetische veld opmaken tot stilstand komen. Dit is zo omdat de omkering kan gebeuren en de stromen in de tegenovergestelde richting kunnen beginnen te stromen. Deze omkering is niet iets dat u bewust zou moeten ervaren. Er kan gemakkelijker omgegaan worden met deze verschuiving zonder bewustzijn.

De instorting van het magnetische veld zal onvoorspelbare gevolgen hebben op de gevoelige balans die het bestaande geofysische systeem van breuken en interne drukpunten samenhoudt. De druk van de zonnewind zal immens zijn zonder de verlichtende gevolgen van het magnetische net. Druk pakketten zullen voorbij hun evenwichtsstaat geduwd worden en zullen losbarsten in aardbevingen en vulkanische explosies.

Omdat deze zonne en galactische druk groot zal zijn, zijn wij op dit ogenblik een aantal van de meest catastrofale breukspanningen aan het verlichten om een gemakkelijkere overgang toe te staan.  De aardbeving in Honduras gaf druk vrij in dat gebied van de Atlantische Oceaan en de voortdurende schokken in het Oostelijke gedeelten van de Stille Oceaan geven zo ook opgebouwde druk vrij in die gebieden. Wij doen dit door „impulsen“ van energie te zenden naar het magnetische veld. Dit heeft ook het effect, van het verlengen van de instorting van het magnetische veld dat verbonden is met de bestaande polaire structuur.  Dit heeft een golf effect met de verhoogde zonnedruk die vernieuwde magnetische activiteit teweegbrengt, die zich dan door het bestaande magnetische gebied verspreidt, dat de extra energie overbrengt naar bestaande magnetische verbindingen en het elektrisch netwerk onderbreekt dat ontworpen is om met een minder extreme uitbarsting van energie te werken.

Naast het bestaand elektrisch netwerk, verstoort de uitbarsting van zonne energie ook de fysieke balans en welzijn, welke allebei uitbreidingen zijn van het elektrische netwerk zijn dat elke persoon omringt die hier leeft. Het fysieke lichaam dat u ziet is een product van elektrische inactiviteit. Het lagere dimensionele milieu waar het in woont op de Aarde eist een fysiologische structuur die stevig schijnt te zijn en geïndividualiseerd is om op de unieke persoonlijkheid te wijzen die elke inwoner bezit.  Deze stevigheid is een aanvaarde fictie van de lagere dimensionale inwoner, die akkoord was om de energiestructuur te vergeten die de creatie informeert over de illusie. Wanneer het vertrouwde energienet onderbroken wordt of gedwongen wordt om een ongebruikelijke hoeveelheid extra energie te absorberen, veranderd het fysieke lichaam om de nieuwe inkomende energie te weerspiegelen die het ervaart. Het materiaal is een uitbreiding van het etherische en weerspiegeld het inprenten dat het energielichaam van een individu ontvangt.

Deze uitbarstingen zijn voorbereidingen voor de intensieve veranderingen die zich zullen vertonen tijdens de Stasis periode. Er zal op de meesten van de inwoners van de Aarde toezicht gehouden worden en zij zullen beschut worden. Zij zullen veilig gehouden worden van omwentelingen die op de oppervlakte van de Aarde kunnen gebeuren, en zij zullen geholpen worden bij het veranderen van hun fysiek wezen om de verhoogde energie die op Aarde zal komen aan te kunnen. Zij zullen uit de Stasis periode komen om een nieuwe wereld te zien met een nieuwe en veel hogere energiefrequentie.

Deze inwoners die overeengekomen zijn om te werken met het transformeren van de wereld zullen een energienet vinden van nieuwe polariteit. Zij zullen hun omgeving en zijn technische uitvindingen in een systeem moeten omzetten dat werkt met omgekeerde polen. Zij zullen dit doen met een nieuw besef van sociale eenheid en samenwerking die de wrijving zullen verlichten die zich traditioneel zou ontwikkeld hebben. Er zal besef en begrip zijn van de redenen voor de verandering en de rollen die zij op zich moeten nemen in het creëren van een duurzame globale gemeenschap.

Andere inwoners zullen niet verdergaan met de transformatie. Er zijn diverse redenen waarom zij dit niet zullen doen. U hebt al veel verklaringen gehoord over deze besluiten en hebt al een goed idee van waarom zij weggaan en waar zij hun weg zullen voortzetten. Hun besluiten zullen geen betrekking meer hebben op de Aarde. Zij zullen niet langer meer het economische en financiële strakke jasje controleren dat zij gebracht hebben voor de meerderheid van de inwoners van de Aarde. Hun persoonlijke wensen zullen niet langer meer de determinant zijn in culturele kwesties of kwesties van de persoonlijke groei. Het zal mogelijk zijn voor de mens om de beste weg te kunnen kiezen die hij kan nemen. Dit is genoeg voor vandaag. Wij zullen later meer spreken.

Esu

translated by Christ Lippens