Esu Verklaart Wat Er Komt

Esu, hebt U commentaar? Ik heb het gevoel dat er uitstel is voor wij verder gaan in een ongekende richting. Spreek aub. waar wij staan en hoe wij ons moeten voorbereiden voor wat komt.

Jess, laat ons spreken. Deze tijd is gunstig voor diverse mogelijkheden. Vele culturele stromingen drogen op, en het menselijk gedrag wordt onregelmatiger dan ooit tevoren. De mens heeft in vele gevallen zijn gevoel voor rechtschapenheid verloren, en zijn verantwoordelijk gezond verstand is ten prooi van emotionele reacties gebaseerd op wat anderen hem vertellen. De massamedia is totaal nutteloos, zij bieden geen enkel objectief of onbevooroordeeld commentaar. De politieke arena, waar kandidaten elkaar aanvallen en voor aandacht wedijveren, heeft weinig gemeen met een inzichtvolle discutie van problemen die uw natie belagen. Het opzoeken van de spotlichten en van investeerders met zakken die diep genoeg zijn voor het kopen van persoonlijk support is al wat hen interesseert.

Uw land is verdeeld in tegenstrijdige groepen die niet bereid zijn om te zoeken naar overeenkomsten tussen de rassen en onbekwaam zijn om het vinden van samenwerkingsmogelijkheden te overwegen. De angst voor het verlies van individuele identiteit en het verlies van verzekerde levensstijlen beroven de cultuur van haar spirituele en economische fundamenten. De mens is bang voor wat er kan komen, en hij wordt steeds bozer en voelt zich met de dag meer bedreigd. Hij beschuldigt andere rassen, of verschillende religieuze ideologieën, voor het verlies van zijn gevoel voor controle, wanneer, in feite, zijn probleem ligt in het verlies van het bewustzijn van zijn verantwoordelijkheid voor zijn daden. De mens was geschapen om individueel te denken en om dan samen met anderen te werken voor het bereiken van zijn Scheppingsvisie – niet om zijn rug te keren naar zijn problemen of om degenen aan te vallen waarvan hij vermoedt dat zij zijn rechten wegnemen.

Zal hetgeen dat komt dit veranderen, vraagt u?

Het rennen van de mens naar zijn vernietiging kan op dit punt niet meer gestopt worden door de weinigen die het probleem zien. Een overweldigend gevoel van hulpeloosheid is te diep in de instelling van de mens geworteld. Zijn gedrag is vastgeprikt op onbedachtzame reacties. Zijn zelfbelang maakt het hem onmogelijk om medeleven voor anderen te hebben. Zijn stuwkracht om ten koste van alles te produceren is het resultaat van zijn behoefte om de controle te behouden door het tentoonstellen van zijn macht ten koste van de communauteit of de omgeving.

De Aarde heeft altijd de mens toegestaan om haar bronnen te uit te putten, maar de mens draait zich nu om en negeert zijn overeenkomst met de Aarde om haar bronnen te eerbiedigen. De Aarde kan noch wilt dit nog verder laten gebeuren. Daar de mens niet kan stoppen, zal de Aarde het voor hem doen, en dit zal al het andere beëindigen als resultaat.Dit soort van hemels gebeuren is gemakkelijk genoeg te bereiken, maar de verwikkelingen voor wat dit inhoudt voor de Aardse bewoners zijn groter dan alles wat de mens zich kan inbeelden. De resulterende chaos zal het vertrouwde bestaan van de mens verbrijzelen en leiden tot het verwijderen van alles wat niet in lijn is met het plan van de Schepper.

Hoe dichtbij deze gebeurtenissen ook zijn, de keuze van het tijdstip waarop de Aarde deze finale stap zal zetten is onzeker. De Aarde is in een symbiotische relatie met haar inwoners en hun onderlinge evenwicht is uiterst wankel. Het finale gebeuren dat deze veranderingen zal starten kan op ieder moment beginnen. Het gevoel van uitstel dat de mens ervaart is misleidend.

Ik zeg u dat de mens zich moet voorbereiden voor deze revolutie door een besef te cultiveren van zijn innerlijke zelf. Terwijl hij zijn zelfbewustzijn versterkt zal hij beginnen te begrijpen hoe hij beslissingen kan maken die harmonisch zijn met de universele visie van waarheid. Hij kan gemakkelijk luisteren naar zijn innerlijke stemmen en leiding en goedkeuring ontvangen. Hij zal weten dat hij meer in evenwicht handelt met zijn Schepper wanneer hij een grotere klaarheid bereikt in de boodschappen van zijn gevoelens.

Hoe moet de mens dit doen, vraagt u?

Hij moet beginnen met in vraag te stellen wat hij geleerd heeft, en wat men hem onderwees. Komt een uitleg van de werkelijkheid van zijn situatie overeen met zijn eigen waarnemingen van zijn omstandigheden, gebaseerd op zijn werkelijke ervaringen? Komen de oorzaken door anderen opgesteld overeen met zijn eigen gevoel van hoe de handelingen begonnen en verder gaan? Tradities kunnen comfortabele verklaringen zijn die toekomstige beslissingen verzachten, maar de mens moet beslissen of zij hem bewijs verschaffen of een niet onderzocht dogma. De mens moet leren onderzoeken wat hij gelooft.

De bekende culturele situaties die de mens gans zijn leven gekend heeft beginnen onevenwichtig aan te voelen. Vorige veronderstellingen schijnen niet langer meer gangbaar te zijn. Verwachte reacties hebben niet langer een verzekerde uitkomst. De mens vindt dat vroegere automatische beslissingen nu vereisen van supplementaire parameters te overwegen die traditionele keuzes ontzenuwen.

Deze nieuwe situaties vereisen een andere methode van denken. De mens moet zich realiseren dat hij verantwoordelijkheid voor zichzelf moet opnemen en zijn omgeving moet analyseren in een betrachting om het meest uitgelijnd gedachteproces te bepalen. Deze bijkomende spirituele component zal gezien worden als absoluut noodzakelijk als de mens zich bewust wordt van zijn rol in een ontvouwende schepping. Zijn Schepper heeft hem een doel gegeven, en ieder individu moet vinden wat zijn rol is.

Zonder de ware natuur van wie hij is te kennen, is de mens zich niettemin bewust aan het worden dat zijn doel niet strookt met de acties die rond hem gebeuren. Hij vindt dat hij meer onafhankelijk staat van de gebeurtenissen die door het algemene publiek in werking gesteld worden. Hij begint zich af te vragen waarom, vanuit zijn ervaringen, hun beslissingen zo irrationeel en ondoordacht zijn. Zijn dagen gaan voorbij in onzekerheid en frustratie. Zijn bestaan is uitzinnig en onlogisch geworden.

Massa ideologieën beïnvloeden culturele reacties. Fanatieke geloofssystemen laten extreem lijden toe in de naam van de religie. Bijziendheid in het ganse politieke spectrum genereert niets dan egoïstische aanvallen op andere kandidaten. Er is weinig betrachting om akkoord te gaan met oplossingen voor de onoverbrugbare problemen die het electoraat wacht. Liberalen en conservatieven zijn onbekwaam om lang genoeg hun onbuigbaar gezichtspunt te matigen om te overwegen dat tegenoverstelde gezichtspunten ook goede ideeën kunnen hebben. Politieke partijen zijn slechts verschillend in naam, en hun focus is gericht op belastering in plaats van inspiratie.

Ik zie geen reden om u te vertellen wat er kan gebeuren. Globale catastrofe ontwikkelt zich economisch, politiek, en spiritueel op alle continenten. Alle uitgezonden verklaringen van cultureel inzicht zijn van nature gebrekkig. De maatschappij lost zich op. Als u geen actief deel bent van de vernietiging, ziet u de chaos zich rond u ontplooien.

Besef, echter, dat u iets van het onheil kunt verzachten door het vinden van uw gevoel van persoonlijk evenwicht en het gebruik van uw persoonlijke kracht om verantwoordelijkheid en voorzichtigheid te handhaven. Uw gevoel van zelfbewustzijn controleert uw keuze van handelen met anderen. Dit, op zich, verzacht de manier waarop anderen op u reageren. Deze methode van meedogende interactie is noodzakelijk en is in lijn met de Schepper.

De mens kan werkelijk op Aarde niet leven zonder begrip van zijn plaats erop. Hij moet zich ook realiseren hoe hij zou functioneren als deel van een universeel geheel. Alles is onderling verbonden en de mens heeft een verantwoordelijkheid om deze verbinding te eren. De mens is een deel van God. Hij moet als dusdanig handelen.

Esu.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA