Esu spreekt over vele onderwerpen

Esu: laat ons beginnen. 

Jess, dit is een uitgebreide discussie over vele onderwerpen. Het is tijd dat ik materie aansnijd die belangrijk zal zijn in de dagen en weken die komen.

Velen van u zien hoe de wereld evolueert, haar strijd voor macht en fysieke overheersing. Ik ben mij ten zeerste bewust van de bronnen en de projecties van deze daden, wie de touwtjes trekt en wie bedrogen wordt. De mens heeft helaas deze impasse gecreëerd, en het zal zijn probleem zijn om dit op te lossen. Hij kan zoveel hulp krijgen als hij vraagt, zowel fysisch als spiritueel, maar hij handelt meestal alsof hij zelf op eigen houtje een oplossing kan vinden.

De meest ingewikkelde problemen zijn onderling verbonden, en een bepaalde groep van daden is gebaseerd op een veronderstelling van veranderingen in andere sectoren. Militaire agressie is gebaseerd op een geloof in economische zekerheid; economische risico’s zijn gebaseerd op een veronderstelling van soevereiniteit. Regeringscontrole hangt af van haar vermogen om gedrag te bepalen. Het gedrag van het volk wordt gemanipuleerd door een geconditioneerd gebrek aan beredenering. Gedicteerde accentuering van opvoeding en gepolitiseerd religieus onderricht spelen een hoofdrol in het beperken van het vermogen van de mens om objectief waar te nemen.

Die verwarring van culturele noodzaken belet iedere soort van beredeneerd onderscheidingsvermogen. De mens gaat door zijn emoties zonder zich veel af te vragen wat hun doel zijn. Hij is opgesloten in een bestaan dat hem aanzet om zijn fysieke mogelijkheden te gebruiken zonder zich vragen te stellen. Ieder gevoel van twijfel of mistevredenheid wordt als oneerlijk gebrandmerkt ten opzichte van het opgelegde programma.

De idee van de mens die niet in staat is om de doeltreffendheid van zijn toestand te onderzoeken is volledig in onenigheid met de spirituele missie waarvoor hij geschapen is. De mens is een extensie van zijn Schepper, en als dusdanig ontworpen om voor Hem te onderzoeken en te ervaren. De schepping is niets anders dan een gemanifesteerd idee om van die manifestatie te kunnen leren. Een kenmerkend onjuist concept van de plaats van de mens in de schepping heeft bijgedragen tot het type van problemen die hij ontwikkeld heeft. Om oproerelementen tegen Zijn plan voor het Universum te ontwortelen, plaatste de Schepper zijn schadelijkste tegenstanders in spirituele quarantaine, om directe verwikkeling met Zijn plannen te voorkomen. Verstoorders moesten de werkelijke natuur van de doelstelling van de Schepping herontdekken door eigen ervaring.

De initiële opzichters van de Aarde waren in de opstand betrokken, en de mens die hier incarneerde ontwikkelde zich doelbewust zonder een direct besef van zijn ware spirituele natuur. Een hernieuwde verbinding met de geest bleef mogelijk, maar dit vereiste een bereidheid om een afstemming te ontwikkelen met universele waarnemingen die verder gaan dan de basis behoeften van het individu. De spirituele ontwikkeling van de mens werd verder bemoeilijkt door een fysieke kruising uitgevoerd door buitenaardse verkenners die zochten naar de exploitatie van de Aardse hulpbronnen. De mens werd fysisch sterker gemaakt maar mentaal ondergeschikt aan de wensen van zijn bazen.

Om de mens te helpen ontkomen aan deze opgelegde beperkingen zijn er vele leraren en voorbeelden van waarheid en schoonheid verschenen doorheen de geschiedenis om een besef te veroorzaken van zijn bestaan dat verder gaat dan de routine.

Kunst, filosofie, en religieus geloof zijn uit deze inspiratie gegroeid. Het begrip van deze spirituele waarheden is in de mens, helaas, bezoedeld en vervormd gebleven. Enkele geïncarneerden die de behoefte hadden om hun ideeën aan de velen op te leggen hebben verder deze voorbeelden voor eigen doelen misbruikt. Symbolen van universele spirituele waarheden zijn nog steeds in hun zuiverheid aangetast en vervormd om werktuigen te worden voor controle en manipulatie.

Deze manipulatie zal slechts veranderen wanneer de mens zijn opinie over zichzelf en zijn bestaan zal wijzigen. Wij hebben vele voorbeelden en leringen gegeven over decennia, met minder resultaat dan wij gehoopt hadden. Sommigen met meer begrip hebben de mogelijkheid ontwikkeld om zichzelf objectief te bezien en hebben in hun leven de afwijking geconstateerd met betrekking tot de wensen van de Schepper. Het merendeel, echter, blijven blind voor de schade die dit gecontroleerd gedrag berokkend heeft.

Terwijl wij niet de hoop verloren hebben dat de mens zich de nood zal realiseren om zijn individueel doel terug af te stemmen op het doel wat zijn Schepper, hebben wij beslist om verder te gaan met een groter agenda waarvan de mens slechts een deel is. De Aarde en haar sector van het universum van de Schepper moet de frequentie van hun energie verhogen tot op een dimensioneel niveau dat meer in lijn ligt met de intentie van het origineel ontwerp. Vele manifestaties van onevenwichtigheid en disharmonie zullen veranderen, of volledig verwijderd worden als gevolg hiervan, zodat dit deel hier van de Schepping meer in overeenstemming met de Spirituele Waarheid kan functioneren. De egoïstische dwang van de mens voor controle en soevereiniteit heeft, in het verleden, deze planeet tot een niveau van schade gebracht dat aanzien werd als bijna onherstelbaar. De Aarde was er bijna aan toe om totaal gezuiverd te worden om haar toe te staan terug te starten binnen verschillende millennia met nieuwe dimensionale mandaten. Had dit gebeurd, dan zou de mensheid verwijderd geweest zijn samen met alle andere schadelijke afwijkingen.

Dit veranderde wanneer voldoende van de Aardse bevolking het grotere perspectief dat hun vroegere bijziende werkelijkheid harmonisch samenbracht, begon te zien. Zij begon te begrijpen dat de mens een veel grotere spirituele missie op Aarde had. In plaats van zichzelf te zien als afzonderlijke wezens die worstelen om een soort gedefinieerde identiteit te vinden, realiseerde men dat iedere mens een deel was van een onmetelijk spiritueel netwerk dat een extensie was van de universele visie van de Schepper.

De mens begon zich ook te realiseren dat hij verantwoordelijk was voor hoe hij in dit universum leefde. Hij zag dat al die acties en reacties extensies waren van zijn eigen begrip.

Beslissingen die enkel gebaseerd waren op zelfinteresse werden herkend als meestal niet uitgelijnd met de hogere spirituele intenties.

Acties gebaseerd op deze persoonlijke motieven hadden de neiging om de belangen van andere mensen te negeren. Dit egoïstisch gebrek aan waardering leidde tot meningsverschillen en openlijke strijd. De geschiedenis van de mensheid op deze planeet is er een geweest van egoïstische interesses en de overheersing van anderen. Lang geleden gaven de Aardbewoners hun spirituele uitlijning met de Waarheid van de Schepper op om zich te focusseren op zinnelijke bevrediging en persoonlijke voldoening. De bereikingen van de mens zijn een compromis geweest van resultaten/producties die geen voorbeeld zijn voor de werkelijke mogelijkheden van cocreaties gevormd door Universele Waarheden.

Begeerte voor controle heeft zich geuit in hebzucht en beperkingen. Degenen die succes hadden in steeds meer te pakken, hebben een systeem gecreëerd om anderen te beletten van hierin even succesvol te zijn. Hulpbronnen worden gecontroleerd en in kleine porties toegankelijk gemaakt. Dit systeem baat degenen die het proces beheren, maar berooft degenen die gemanipuleerd zijn. Meer controle veroorzaakt meer leiding over degenen die gecontroleerd worden. Culturele systemen zijn ontwikkeld om blijvende controle te verzekeren. Opties voor andere keuzes worden verwijderd, en de lange ervaring met opgelegd gedrag sust de mens in een gevoel van denkloze apathie. Dit wordt versterkt door continue samenwerkende toelichting en het beperkt vrijgeven van informatie. Als gevolg hiervan zijn deze gemanipuleerden zich niet bewust dat zij niet vrij zijn van controle.

Degenen die de macht verworven hebben over de Aardse hulpbronnen dicteren welke beleidslijn de zogenaamde representatieve regeringen moeten toepassen om hun electoraat onder controle te houden. Verkozen officiële leiders negeren degenen die zij vertegenwoordigen en onderhandelen met machtsbemiddelaars om hun eigen plaats te beveiligen in de controlerende groep. Om de kiezers gunstig gestemd te houden zenden die officiëlen valse beelden uit om de werkelijkheid te vermommen van ’s mensen bestaan. Angstgevoelens worden gevoed om wantrouwen en woede te genereren en iedere soort van diepgaand onderzoek te vermijden. Half-waarheden worden continu gefabrikeerd om meer dan zeer oppervlakkige onderscheiding te voorkomen. Dit is aan het veranderen. Iedere dag ontwaken er steeds meer tot het besef van gecontroleerd te zijn. De aanval op spirituele waarheid is op dit punt niet te stoppen.

De beslissing is genomen dat de Aarde zal veranderen, en aangezien er voldoende van haar bewoners ontwaakt zijn, ten minste tot een zwak schijnsel van de visie van de Schepper, is er een akkoord getroffen dat de mens eveneens zal ascenderen samen met zijn omgeving. Deze beslissing is niet eerder voorgekomen, en de vertakkingen die de uitwerking van dit proces met zich meebrachten hebben dit pad naar ascentie moeilijker gemaakt dan verwacht. De grote aantallen van mensen die hierin betrokken zijn is een factor die, samen met de nabije ineenstortingtoestand van de planeet, de kritische niveaus van het bewustzijn van de mensen en hun fysieke bereidwilligheid, de tijdlijn beïnvloed heeft naar het optimale moment.

Nu zijn de moeilijkheden opgelost en is het proces begonnen, hoewel degenen die trachten van de mensheid onder controle te houden nog deze onvermijdbare transformatie weerstand bieden. Zij vechten met hun laatste inspanning die zij zich kunnen inbeelden om te bestendigen wat zij van onder hun controle zien wegglijden. Beslissingen worden steeds irrationeler en wanhopiger. Geruchten over oorlogen zijn een rookgordijn tactiek om het emotionele geheugen van de mens te gebruiken teneinde zijn onderscheidingsvermogen voor de waanzin van de bedoelingen zijn leiders te blokkeren. De luide propaganda die deze bedreigingen gemakkelijk vergezelt verbergt de morele en financiële bankroet van degenen die roepen voor oorlog. Degenen die in feite het geld controleren gebruiken de regeringsleiders om die invasiescenario’s te fabriceren, niet voor idealistische overwegingen, maar om inkomsten te stimuleren door het nemen van de controle van de bezittingen van andere naties.

Wordt niet misleid. Aanvaardt geen uitleg die u zelf niet vastgesteld hebt. Onderzoek wat er gebeurt. Onderscheidt de redenen waarom gebeurtenissen plaatsvinden. Volgt de draad die leidt naar het profijt om te zien wie er van alles voordeel heeft. Als u dit doet, realiseer u welke rol u in dit alles speelt. Iedere persoon kan alleen zijn eigen individuele omstandigheden controleren, maar als zijn beslissingen afgestemd zijn op het grotere spirituele doel van de Schepper, zal iedere actie velen buiten de eigenlijke situatie beïnvloeden. Herinnert u altijd dat u verantwoordelijk tegenover uzelf moet handelen met kennis van waarom u aldus kiest te handelen op een bepaalde manier. Als u dit doet begint u ingeschakeld te zijn in een menselijk netwerk waarvan u deel bent. Het is nu de tijd om dit te beginnen. Het is nu de tijd om opzij te stappen, weg van de chaos, naar de glorieuze uitdrukking van het Universele Doel. Verandering is nu begonnen en u moet uw rol omhelzen.

Vertaling André V.C.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA