Christ Michael zegt Gordijn Open!

Ik zal de plaats open laten voor wie ook die wil spreken. Ik voel de behoefte om iets over te brengen, maar heb geen specifieke problemen noch vragen. Ik voel slechts dat er iets is om over te praten.

Jess, dit is Christ Michael, zoals u me noemt. Ik heb enkele dingen die goed voor u zullen zijn om mee te delen en die verder gaan dan waar u normaal commentaar op geeft. Wij komen in een tijd voor u op Aarde van dreigende verandering en drastische ingrijpende wijzigingen. De gebeurtenissen die u zag aankomen zijn hier. De verdediging die de Aarde verschaft heeft is getransformeerd in een nieuw spel plan met haar eigen herstel en revitalisatie als hoofd problemen. De verandering is aan het gebeuren. U ziet enkele fysieke sporen, maar meerdere keuzen worden gemaakt op de mentale en spirituele niveaus van de mens.

Laat mij eerst en vooral aanstippen dat het geheel van de schepping in dit universum mijn idee is, en dat ik mijn manifestatie op Aarde ervaar in het conflict dat zich nog steeds afwikkelt. Ik ben, in zekere zin, in oorlog met mijzelf. Ik wil een oplossing, en ben stappen aan het nemen om die onenigheid te beëindigen. Ik ben van nature uit in evenwicht en één. Mijn bereidheid om dualiteit en vrije wil te exploreren heeft geresulteerd in een lang verhaal van onevenwichtigheid en verdeeldheid. De lessen in deze staat van zijn, zijn menigvuldige keren gegeven, en er bestaan geen supplementaire mogelijkheden meer in termen van alternatieve interpretaties en oplossingen.

Ik heb een groot aantal nieuwe wegen geëxperimenteerd die me toegestaan hebben om opties te leren die nooit voordien ingebeeld waren. Ik begrijp veel meer hoe dit niveau van bestaan functioneert en heb persoonlijk de problemen gezien die zich ontwikkelen. Ik ben in alles betrokken, en ik heb een volkomen bewustzijn van alles dat de mens geprobeerd en ervaren heeft. Ik ben binnenin de mens wanneer hij zijn beslissingen neemt, en spijtig genoeg, ben te dikwijls opzij gezet. Mijn stem is genegeerd. Dikwijls wordt er zelfs niet naar geluisterd. De mens leeft zijn levenen dat is hetgeen ik wilde

maar niet op het niveau van gescheidenheid waarin hij gegroeid is en die hij normaal vindt.

De beslissing werd genomen om zijn niveau van verwarring en strijd te transformeren in een van focus en medewerking. Dit edict is gekomen van de Schepper Bron, zoals u Hem noemt. De tijd voor dit experiment is voorbij. Ik mocht de paradigma’s onderzoeken in mijn Universum tot ik alles wat er te weten was dat uniek en creatief was, had geabsorbeerd. De Aarde is deel van een veel groter kosmologisch mechanisme dat beweegt naar een nieuwe vorm en doel. Het miraculeuze is dat de mens de kans gekregen heeft om getuige te zijn van deze hervorming. Deze deelname is nieuw en nog niet onderzocht binnen de universele dimensie waarin u zich nu bevindt, en de mens is begenadigd geweest met de mogelijkheid om hier deel van te zijn.

We hebben over verantwoordelijkheden gesproken. De mens is naar de Aarde gekomen om te leren en te ervaren. Uw keuze was van deel te nemen aan een moeilijk bestaan dat het zoeken inhield naar uw doel zonder veel inzicht van waar of zelfs wat het was. De mens is gemanipuleerd geweest en misleid door zijn onwetendheid en naïviteit. Anderen hebben de controle genomen en het merendeel van de inwoners gebruikt als objecten om de voorzien in de dingen die ze persoonlijk wensten. De mens is voor deze situatie blind geweest en slechts een vonkje van mijn essentie heeft een vaag gevoel van oordeel en onderscheidingsvermogen veroorzaakt. Niet voldoende om te ontwaken.

Wij voorzagen in werktuigen en gidsen om een zeker gevoel van mistevredenheid voor de huidige omstandigheden aan te wakkeren. Voorbeelden en demonstraties toonden alternatieven; gidsen en leeraren toonden productievere methoden voor het bereiken van meer bevredigende resultaten.

Het was de verantwoordelijkheid van de mens op Aarde om te nemen wat beschikbaar was en het te gebruiken om de waarheid van zijn bestaan te vinden. Hij was opgedragen met het onderzoek van zijn leven en met het vinden van een weg om naar zijn spirituele origine terug te keren. Sommigen deden het; de meesten niet.

Ik heb nu een eind toegeroepen aan dit experiment in dit laboratorium. De mens heeft bewust zijn positie gekozen op zijn basis niveau. Hij is zich misschien niet bewust van zijn keuze, maar er wordt hem een steeds zichtbaarder spektakel voorgehouden van het geknoei en de beloningen waaraan hij voordien heeft meegewerkt. Degenen die een probleem hebben aangevoeld zullen het gemakkelijker vinden om zich de alternatieve richting te realiseren die ze zouden moeten inslaan. Anderen, die hun voorgevoelens genegeerd hebben, zullen zien dat hun toekomst een verdergaan is van de betrachting om zich de fouten van hun blindheid te realiseren.

De keuze van de Aarde is een ontwaken geweest en een vraag voor vernieuwing en spirituele opklimming. Vele ingrijpende verwoestingen zullen moeten gebeuren om de huidige Aardse configuratie toe te staan om ernstig te veranderen. De continentale platen moeten zich verplaatsen en heruitlijnen. De atmosfeer die de Aarde omgeeft moet getransformeerd worden. Deze veranderingen moeten plaats vinden voordat de Aarde zich naar een hogere frequentie van evenwicht en vrijheid kan bewegen.

Laat ons spreken over uw rol hierin. We hebben vele keren gesproken over die dienst. U kwam naar de Aarde om het gebrek aan evenwicht te helpen aanpassen dat zich ontwikkeld had door die buitenaardsen die gekozen hadden om het leven te ervaren op Aarde tijdens de periode die u Atlantis noemt. De mens ontwikkelde een gevoel van redenering en de mogelijkheid om de omstandigheden te evalueren die hij ervaart.

Dit moest hij leren daar hij verder afgescheiden werd van een rechtstreekse verbinding met de spirituele waarheid. Zijn bestaan werd familiair en automatisch; comfort en blinde aanvaarding namen de behoefte weg om zijn mogelijkheid van onderscheidingsvermogen te verfijnen. Dit gelijkt, spijtig genoeg, veel op de huidige situatie.

U kwam om hen een weg te tonen om hun omstandigheden te herverbinden met hun vergeten innerlijk begrip. Situaties werden werktuigen om hun eigen persoonlijke vooroordelen en reacties te onderzoeken. U schiep een systeem die de beste van hun scheppingen gebruikte als modellen voor excellentie. De producten die gekend geworden zijn als kunst leverden de meest perfecte scheppingen. Hun structuur en berichten die ze meedeelden begeleidden de mens naar een hoger niveau van spiritueel inzicht. Kunst werd de beste gids naar innerlijk bewustzijn en klaarheid.

Sommige mensen werden geïnspireerd om dit innerlijk bewustzijn uit te drukken in werken die, op zich dan, anderen beïnvloedden. Kunstenaars realiseerden zich dat ze externe media konden gebruiken om hun eigen persoonlijk inzicht te verduidelijken. Iedereen was verschillend en uniek omdat zij inzagen hoe hun eigen individuele perceptie te gebruiken om scheppingen te manifesteren die hun individuele realisaties uitdrukten. Ieder’s persoonlijk agenda was verschillend, evenals de scheppingen die hun unieke perspectieven uitdrukten.

Iedere schepping vond het energetische vibratiepatroon dat ze nodig had om te manifesteren. Laat me dat proces duidelijker uitleggen. De mens kan vaststellen dat hij een vast fysisch object is, maar dit is een verkeerd begrip. De ganse schepping is energie en licht die beweegt met een oneindig aantal snelheden van een punt naar een ander. Een gedachte is een bundel van bepaalde energiestromen die bewegen in een welbepaalde richting. Wanneer die golf of energie-uitbarsting een andere energie bundel beïnvloedt, synchroniseert zij zich met de andere en wordt begrepen door de natuur van de wisselwerking. De geobjectiveerde gedachte neemt de resulterende vorm aan voor zover de zender en de ontvanger de wisselwerking kunnen assimileren. Het effect van deze reactie met gekruiste energie wordt begrepen door zender van de gedachte slechts voor zover de observatie gemeten kan worden door voorafgaande ervaringen. De zender van de gedachte kan, als het ware, slechts zien en classificeren vanuit eigen perspectief. De natuur van de assimilatie kan gemeten worden door de ontvanger alleen door haar gelijkaardigheid met zijn reeks van vroegere ervaringen. Door de uniekheid van individuele herinneringen en ervaringen, zullen de zender en de ontvanger de geschapen gedachten verschillend opmerken. De meest ware communicatie heeft de minste verschillen in begrip.

De mens is een bundel van energie die zich beweegt met verschillende snelheden. De verschillende snelheden worden aangetrokken door andere energieën die zich met gelijkaardige snelheden bewegen. Ik heb u gezegd dat mijn fysieke lichaam in deze tijd meer begrepen wordt als een omhulsel omgeven door mijn werkelijke essentie. Ik ga dit omhulsel binnen en laat het op een menselijke manier functioneren. Uw fysiek lichaam op Aarde functioneert op een gelijkaardige manier. Uw werkelijke zelf is een energie bundel die op verschillende snelheden trilt. De omgevende energie die uw persoonlijke identiteit definieert beweegt het snelst en is interactief. Ze verbindt u met uw universum door het vormen van een identiteit die discreet maar verbonden is. Deze laag is in wisselwerking met andere energieën. De informatie die ze verzamelt wordt dan geassimileerd in uw energie bundel. De informatie komt binnen met verschillende snelheden, afhankelijk van de bron van de originele energie. Uw energieveld synchroniseert dan met de gegevens om het te absorberen. Verschillende types van informatie geven reacties met verschillende lagen van uw energieveld — sommige langzamer dan andere. Deze niveaulagen communiceren met verschillende segmenten die uw bewustzijn en begrip uitmaken.

Er werd u gezegd dat uw aura uit zeven lagen bestaat. Algemeen gezien is dit een goede beschrijving van de soorten interacties die u ondergaat en die definiëren wie u bent. Iedere laag is een langzamer trillingsniveau met zijn eigen reeks van trillingsprogramma. Het fysieke lichaam dat u als vast ervaart is nog steeds bewegende energie, maar op een snelheid die de menselijke zintuigen identificeren als fysiek. Deze fysieke staat is uw eigen omhulsel die een vorm geeft aan uw energie lichaam in deze dimensie en in deze densiteit. Het was ontworpen om op deze manier te functioneren. Uw werkelijke energetische zelf is verbonden aan dit omhulsel en voorziet het van de informatie die het lichaam gebruikt om hier te functioneren. De energie laag die uw fysiek omhulsel omgeeft bevat informatie betreffende de opmaak van het lichaam dat u gekozen hebt, met inbegrip van de natuur van uw organen en andere fysieke systemen. Dit energieniveau is rechtstreeks in contact met uw lichaamsomhulsel en stuurt de ontvangen informatie naar de hersens om het door te geven naar de interne mechanismen.

De laag die dit omgeeft synchroniseert met de energie die de gevoelens en emoties vorm geeft. Emotionele conflicten worden heel precies op dit niveau opgeslagen. Die golflengtes zijn meestal nauw verwant met deze van muziek en geluid. De laag erboven verbindt zich met het individueel denken en het onderscheidingsvermogen, en is gescheiden van de emotionele reacties. Dit niveau verbindt zich met de trillingen die een rol spelen in het zien van kleur en licht. De snellere trillingsenergie boven de mentale laag verbindt zich met het spirituele doel van het individu en zijn kosmisch geheugen. De laag hierboven verbindt de persoon met zijn persoonlijke identiteit en spirituele uniekheid. Het hoogste niveau is multidimensionaal en is verbonden met het doel van de ziel.

Al deze energie niveaus vormen een individu en ontwikkelen zich met verschillende graden van maturiteit; velen hebben echter hun spirituele groei verbrod en stijgen nooit hoger dan de laagste niveaus van emotionele reacties of mentale analyses. Deze mensen realiseren zich nooit de spirituele natuur van hun verbinding met het universum waarvan ze deel zijn.

De taak die u op zich nam door naar hier te komen was het vinden van een weg voor de mens om op eigen kracht op te klimmen tot de hoogste niveaus van zijn spirituele identiteit. U leidde de ontwikkeling van de kunst als een metafoor voor spiritueel bewustzijn wetende dat de mens zou synchroniseren met deze trillingspatronen en de spirituele waarheid zou assimileren die ze vertegenwoordigden. Kunstwerken werden groei- en herdenkingspatronen die de nauwste benaderingen van de spirituele waarheid vertegenwoordigden. Visuele kunst en muziek en het beschrijvende logische gevolg in woorden en talen maakten patronen voor evenwichtige interactie en een harmonisch bestaan. Hoe bezoedeld deze voorbeelden nu ook mogen geworden zijn, ze voorzien de mens nog steeds met de meest betrouwbare gids naar zijn persoonlijke spirituele natuur. De mens steunt zich op de kunst om zijn civilisatie te verfrissen en zijn groei te stimuleren.

In de werkelijke zin, de mens is zijn kunst geworden — voor beter of slechter. Het weerkaatst zijn bekommernissen en stelt zijn pogingen om de spirituele waarheid in de kern te negeren in vraag. Iedere persoon heeft een eigen trillingspatroon, en alle informatie waarmee hij in contact komt wordt geassimileerd met verschillende graden van succes. Indien de trillingsfrequentie te verschillend is van die van hem, zal het niet opgenomen worden noch zullen zijn persoonlijke trillingen synchroniseren met een verschillende frequentie. Dit is de reden waarom bepaalde muziekstijlen of bepaalde kleuren niet zo aantrekkelijk zijn. Hun uitwendige trillingsfrequentie zal niet gemakkelijk aanvaard worden door het eigen trillingspatroon van de persoon. Langs de andere kant, indien een persoon onevenwichtig is en een aspect van zijn trillingsidentiteit mist, kan het bij hem inbrengen van deze frequenties van muziek en kleur de luisteraar of observeerder er toe aanzetten deze evenwichtbrengende componente te assimileren.

Eens deze evenwichtbrengende trillingen geassimileerd, incorporeert de ontvanger dit nieuwe artistieke energie patroon in de ideeën die hij creëert en uitzendt. De spirituele waarheid van de kunst heeft het spiritueel perspectief van de persoon hervormd en de manier van wisselwerking met zijn omgeving beïnvloed. Zijn scheppingen beginnen nu de kunst uit te drukken die hem hervormd heeft, en hij heeft een nieuw bewustzijn van de manier waarop hij in harmonie met zijn medemensen hoort te zijn.

De rol van de lichtwerkers, zoals u uzelf noemt, zal het bewaren van deze spirituele waarheden zijn en het verder aan anderen te onderwijzen. Sommigen zullen dit doen door de kunst en de ideeën die erin verwerkt zijn. Anderen zullen de creatieve natuur belichamen die artisten in het verleden inspireerden en dit gebruiken om nieuwe idealen en metaforen te genereren voor spirituele groei. Niet alles zal strijd en chaos zijn. Het grootste deel van hetgeen we doen — en het beste — zal het leiden zijn van de mens in het vinden van zijn eigen spirituele natuur in zijn meest ware en volste betekenis. Het is nu de tijd om hiermee te beginnen. Het decor is klaar voor een nieuwe prestatie, en de spelers hebben hun rol in de hand.

Open het gordijn!

Christ Michael Aton

Vertaling Lilian A.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA